Cartlanna Ranga: Searmanais Scoile // School Ceremonies

Capsúil Ama // Time Capsules

2016-06-22 13.53.48

Cinnte, ní féidir liom a rá gur liomsa an smaoineamh seo, ach bhí orm a insint daoibh faoi ar an nós. Seo smaoineamh dochreidte a bhí ag ceann de na múinteoirí iontacha atá ag obair liom – an múinteoir a mhúin mo rangsa nuair a bhí siad i Rang 1. Thug sí cead dom seo a scríobh. Sa bhliain 2011, d’eagraigh agus chruthaigh sí capsúil ama leis na páistí, agus bhí an t-ádh liomsa inniu a bheith ann, agus iad á n-oscailt, 5 bhliain níos déanaí, agus iad ag críochnú sa scoil. Bhí an gáire tógálach inniu – ‘sé ceann de na gníomhaíochtaí is deise atá feicthe agam. Bhí sé soiléir le feiceáil go raibh sé fiúntach cúig bhliain ó shin chomh maith, gur úsáid siad snáithe ón gcurraclam OSIE, OSPS, ealaín, litearthacht agus uimhreacht – chomh maith leis an dteicneoilíocht a úsáid. Tá meangadh gáire fós ar m’aghaidh agus mé ag smaoineamh faoi.

I definitely can’t take the credit for this one but I just had to post about it. This was the genius idea of one of my fabulous colleagues – the teacher who taught my class when they were in 1st class. She has given me permission to tell you all about it. In 2011, she organised and created a time capsule and I just happen to be the lucky one to be there as their 6th class teacher to open the capsule five years later. The smiles and laughter were infectious today – it was one of the lovliest activities I’ve come across and it’s very clear that it was valuable when they were small too, incorporating various strands in the SESE, SPHE, art, literacy and numeracy curriculum – as well as using ICT. I’m still smiling just thinking about it.

2016-06-22 14.14.44

2016-06-22 14.14.37

Is féidir a fheiceáil thuas an bosca ina raibh gach rud stóráilte – agus é curtha i bhfolach ar chúl an tseilf is airde sa seomra stórais. Istigh ann bhí ‘crann cairdis’ a bhí déanta acu le chéile agus leathanach nuachtáin lánaithe ón lá gur thosaigh siad ar scoil. Bhí sé go hálainn iad a fheiceil ag breathnú siar orthu féin agus iad 4 bhliana d’aois.

You can see above the box that everything was stored in – hidden on the back of a top shelf in our store room. Inside was a ‘friendship tree’ which they had made collaboratively and a laminated page from the newspaper the day they started school. It was lovely to see them looking back at their 4 year old selves on that.

2016-06-22 13.56.29

Ar dtús, bhí cipín cuimhne ann – físeán de gach páiste sa rang, déanta i 2011 nuair a bhí siad 6 agus 7 mbliana d’aois. Chuir siad iad féin in aithne, labhair siad faoi na rudaí gur mhaith leo, na rudaí nár mhaith leo (luaitear brocailí cúpla uair anseo), na leabhair gurb fhearr leo (luaitear go minic ‘Matilda’, ‘The Witches’ agus ‘Harry Potter’ – le cailín beag amháin a luaigh ‘500 Facts about Predators’), na scannáin gurb fhearr leo, na cairde a bhí acu agus cén rud gur mhaith leo a dhéanamh agus iad fásta. Bhí sé gleoite amach is amach agus níorbh fhéidir leo stopadh ag gáire agus iad ag breathnú air.

Firstly was a memory drive which had a video of each child, filmed in 2011 when they were 6 and 7 years old. They each introduced themselves, spoke of their likes and dislikes (broccoli came up a few times here), their favourite books (lots of nominations for Matilda, The Witches and even Harry Potter – with one little girl choosing ‘500 Facts about Predators’), their favourite movies, their best friends and what they wanted to be when they grew up. Absolutely adorable and there was hysterics as they watched and listened.

2016-06-22 14.08.08

Ansin, istigh sa chapsúl mór, bhí capsúil beaga do gach páiste, gach ceann acu i mbosca beag plaisteach. Bhí griangraf don pháiste orthu agus lámhphriota lánaithe ar bharr.

Then the large capsule contained individual time capsules for each child, each one in a small, plastic box. There was a photo of the child on each, and they’re laminated handprint on top.

2016-06-22 14.09.49

2016-06-22 14.08.58

2016-06-22 14.14.08

Istigh i ngach bosca bhí na rudaí seo a leanas :

  1. An ‘nuacht’ a scríobh siad an lá sin (28.3.11)
  2. Féinphortráid
  3. Comhad Firicí – na rudaí gur mhaith / nár mhaith / gurb fhearr leo
  4. Píos sreanga a thomais an airde ar a raibh siad ag an am
  5. Cúpla rud pearsanta a roghnaigh le gach páiste iad féin a chur isteach ann (griangrafanna / bréagáin srl.)

Inside each box they had placed the following things :

  1. Their ‘news’ on that day (28.3.11)
  2. A self-portrait
  3. A fact-file of their likes / dislikes / favourites
  4. A piece of string representing their height at the time
  5. A few small personal items that each individual child had chosen to include (photos / toys etc.)

2016-06-22 14.15.13

 

Bhí sé go hálainn breathnú orthu ag léamh na rudaí a bhí scríofa acu, ag déanamh comparáide idir an sreang agus an airde ar a bhfuil siad faoi láthair, agus ag gáire le chéile faoi na rudaí éagsúla a bhí tábhachtach dóibh ag an am. Ba ghníomhaíocht áthasach, greannmhar é – ní fhaca mé riamh an méid meangadh gáire sin.

It was so lovely to see them read what they written, compare the strings with their current height, laugh about the various items that had been important to them. It was a really joyous, funny and heartwarming activity – I’ve never seen so many smiles.

2016-06-22 14.10.34

Mholfainn cinnte an gníomhaíocht seo. Tasc ollmhór leis na daltaí i Rang 1 gan dabht, agus ní dóigh liom go ndéanfainn leis na naoínáin é, ach níos déanaí ná Rang 1 agus ní bheadh an éifeacht céanna faighte. Má tá tú ag múineadh Rang 1 an bhliain seo chugainn, sílim cinnte gur cheart duit seo a chur le do chuid phleananna. Bain sult as.

This is definitely an activity I’d recommend. A bit of a mammoth task with the 1st class students, so I maybe wouldn’t do it with infants, but no later than 1st class either, so that it has the greatest effect possible. If you are going to have first class next year, I really think you should add this to your plans. Have fun with it.

Save

Freagra

Rangaithe faoi Litearthacht // Literacy, OSIE // SESE, Searmanais Scoile // School Ceremonies

Slán le Rang 6 // Goodbye to 6th Class

graduation3‘Sé an am sin den bhliain arís – rudaí ag tosú ag druidim go críoch. Ach go háirithe d’éinne eile agaibh atá ag múineadh Rang 6 , is am sórt aisteach é. Níl na páistí cinnte an bhfuil siad ag iarraidh fanacht nó fágáil agus níl muid féin cinnte, dár ndóigh, an bhfuil muid ag súil le slán a rá agus iad a chur amach ar bhóthar an tsaoil, nó an b’fhearr linn iad a choinneáil linn ar feadh tréimhse eile. Tá caidreamh iontach agam leis an rang atá agam i mbliana agus táim lán cinnte go mbeadh deora an oíche sin, ag deireadh Mí an Mheitheamh – agus mo pheataí ag fágáil slán. Is rud nua go leor dúinne é seo, sa scoil ina bhfuil mé. Sin toisc go bhfuil an scoil théis a bheith ag fás agus ní raibh riamh níos mó ná deichniúr againn i Rang 6 – go dtí seo. Tá rang iomlán ag fágáil i mbliana. Shíl mé go mbeadh sé deas ár bplean don oíche a roinnt libh agus seans mhaith go mbeadh smaointe eile agaibhse go bhfuil taithí agaibh.

It’s that time of year again – and things are beginning to draw to close. Especially for any others of you teaching 6th Class, it’s a strange time. The children are unsure as to whether they want to stay or go and we ourselves aren’t sure, indeed, whether or not we’re glad to see them off on their life’s road, or whether we’d prefer to hold on to them for a little longer. I have a great relationship with the class I have this year and I’m absolutely certain that there’ll be tears that night, at the end of June – and my little pets saying goodbye. This is still a very new event for us, in the school I teach in. This is because the school has been growing and we have never had more than ten children in 6th class – until now. We have an entire class leaving this year. I thought it would be nice to share our plans for the night with you all, and I’m hopeful that some of you might have experience or ideas to share.

.graduation2

1. Tárlóidh sé ar oíche éigean sa seachtain deirneach den bhliain. Beidh cuireadh faighte ag na páistí ar fad ó Rang 6, a dtuismitheoirí agus na múinteoirí uilig chomh maith. Ní bhíonn orthu na héadaí scoile a chaitheamh agus is seans é dóibh ghléasadh suas.

1. It will happen on one of the evenings during the last week of school. All of the children in 6th class will be invited, along with their parents and all of the teachers. They won’t have to wear their uniforms and it’s a chance for them all to dress up.

2. Beidh cur i láthair ghairid réidh ag an bpríomhoide. Labhróidh sí faoin stair atá ag na páistí seo sa scoil, eachtraí a tharla go gcuimhníonn muid orthu, agus beidh go leor griangrafanna againn a bhí glactha thar na blianta.

2. The principal will give a short presentation. She’ll speak about the children’s history in the school, events and incidents that we all remember and there will be plenty of photographs to show from over the years.

3. Fágfaidh muid na griangrafanna ar an scaileán fad is atá gach duine ag ithe. Beidh dinnéar agus milseog ag gach duine. Faigheann muid an bia isteach ó bhialann áitiúil agus eagraíonn Coiste na dTuismitheoirí daoine le chabhrú ar an oíche.

3. We’ll leave the photographs on the screen while everybody is eating. There’ll be dinner and dessert for everyone. We have the food brought in from a local restaurant and the Parent’s Committee organise for people to help serve it on the night.

4. Ansin, beidh seans ag gach páiste teacht suas ar an árdan. Idir mé féin agus an príomhoide, labhróidh muid faoi gach páiste chun iad a mholadh. Tá Gradaim le bronnadh orthu réidh againn, agus chomh maith le sin gheobhaidh gach duine dóibh t-léine, agus eochair USB ar a bhfuil na griangrafanna uilig agus ailt nuachtáin fuathu.

4. Then, we’ll call each child up onto the stage individually. Myself and the principal will talk about each of them to praise them. We have Awards ready to present them all with, and they will also each be given a t-shirt and a USB key containing all of their photos and the newspaper articles about them.

5. Roimh críoch a chur leis an oíche tá na páistí iad féin chun scannán ghairid a léiriú – déanta acu féin. Tá siad cheanna féin á phleanáil eatarthu féín! Beidh siad cinnte ag spriocadh as na múinteoirí éagsúla (i mbealach spraíúil dár ndóigh J) agus ag léiriú teachtaireachtaí faoin am a chaith siad linn.

5. Before the evening ends, the children are going to present a short video – that they’re making themselves. They’re already planning it among themselves! I’ve no doubt that they’ll be joking about the various teachers (in a playful way of course J) and leaving visual messages about the time they’ve spent with us.

graduation

Ba cheart go mbeadh tráthnóna álainn againn agus go mbeadh na páistí in ann a ngnóthachtálacha éagsúla a roinnt lena dtuismitheoirí chun iad a chéiliúradh i mbealach cáirdiúl, neamhfhiormiúl. Agus ag an deireadh thiar thall céard is féidir liom a rá? Beidh mé iontach brónach iad a fheiceáil ag imeacht……

It should be a lovely evening where the children can share their various successes with their parents and celebrate them in a friendly, informal way. And who am I kidding? I’ll be terribly sad to see them go……

Gradaim Dheireadh na Bliana as Gaeilge // End of Year Awar

Tá na teastais uilig a bheidh in úsáid agam (30 gradam éagsúla) ar fáil anseo i mo Siopa TpT.

All of the certificates that I’ll be using (30 different awards) are available here from my TpT Store.

Freagra

Rangaithe faoi Searmanais Scoile // School Ceremonies