Cartlanna Ranga: OSIE // SESE

Capsúil Ama // Time Capsules

2016-06-22 13.53.48

Cinnte, ní féidir liom a rá gur liomsa an smaoineamh seo, ach bhí orm a insint daoibh faoi ar an nós. Seo smaoineamh dochreidte a bhí ag ceann de na múinteoirí iontacha atá ag obair liom – an múinteoir a mhúin mo rangsa nuair a bhí siad i Rang 1. Thug sí cead dom seo a scríobh. Sa bhliain 2011, d’eagraigh agus chruthaigh sí capsúil ama leis na páistí, agus bhí an t-ádh liomsa inniu a bheith ann, agus iad á n-oscailt, 5 bhliain níos déanaí, agus iad ag críochnú sa scoil. Bhí an gáire tógálach inniu – ‘sé ceann de na gníomhaíochtaí is deise atá feicthe agam. Bhí sé soiléir le feiceáil go raibh sé fiúntach cúig bhliain ó shin chomh maith, gur úsáid siad snáithe ón gcurraclam OSIE, OSPS, ealaín, litearthacht agus uimhreacht – chomh maith leis an dteicneoilíocht a úsáid. Tá meangadh gáire fós ar m’aghaidh agus mé ag smaoineamh faoi.

I definitely can’t take the credit for this one but I just had to post about it. This was the genius idea of one of my fabulous colleagues – the teacher who taught my class when they were in 1st class. She has given me permission to tell you all about it. In 2011, she organised and created a time capsule and I just happen to be the lucky one to be there as their 6th class teacher to open the capsule five years later. The smiles and laughter were infectious today – it was one of the lovliest activities I’ve come across and it’s very clear that it was valuable when they were small too, incorporating various strands in the SESE, SPHE, art, literacy and numeracy curriculum – as well as using ICT. I’m still smiling just thinking about it.

2016-06-22 14.14.44

2016-06-22 14.14.37

Is féidir a fheiceáil thuas an bosca ina raibh gach rud stóráilte – agus é curtha i bhfolach ar chúl an tseilf is airde sa seomra stórais. Istigh ann bhí ‘crann cairdis’ a bhí déanta acu le chéile agus leathanach nuachtáin lánaithe ón lá gur thosaigh siad ar scoil. Bhí sé go hálainn iad a fheiceil ag breathnú siar orthu féin agus iad 4 bhliana d’aois.

You can see above the box that everything was stored in – hidden on the back of a top shelf in our store room. Inside was a ‘friendship tree’ which they had made collaboratively and a laminated page from the newspaper the day they started school. It was lovely to see them looking back at their 4 year old selves on that.

2016-06-22 13.56.29

Ar dtús, bhí cipín cuimhne ann – físeán de gach páiste sa rang, déanta i 2011 nuair a bhí siad 6 agus 7 mbliana d’aois. Chuir siad iad féin in aithne, labhair siad faoi na rudaí gur mhaith leo, na rudaí nár mhaith leo (luaitear brocailí cúpla uair anseo), na leabhair gurb fhearr leo (luaitear go minic ‘Matilda’, ‘The Witches’ agus ‘Harry Potter’ – le cailín beag amháin a luaigh ‘500 Facts about Predators’), na scannáin gurb fhearr leo, na cairde a bhí acu agus cén rud gur mhaith leo a dhéanamh agus iad fásta. Bhí sé gleoite amach is amach agus níorbh fhéidir leo stopadh ag gáire agus iad ag breathnú air.

Firstly was a memory drive which had a video of each child, filmed in 2011 when they were 6 and 7 years old. They each introduced themselves, spoke of their likes and dislikes (broccoli came up a few times here), their favourite books (lots of nominations for Matilda, The Witches and even Harry Potter – with one little girl choosing ‘500 Facts about Predators’), their favourite movies, their best friends and what they wanted to be when they grew up. Absolutely adorable and there was hysterics as they watched and listened.

2016-06-22 14.08.08

Ansin, istigh sa chapsúl mór, bhí capsúil beaga do gach páiste, gach ceann acu i mbosca beag plaisteach. Bhí griangraf don pháiste orthu agus lámhphriota lánaithe ar bharr.

Then the large capsule contained individual time capsules for each child, each one in a small, plastic box. There was a photo of the child on each, and they’re laminated handprint on top.

2016-06-22 14.09.49

2016-06-22 14.08.58

2016-06-22 14.14.08

Istigh i ngach bosca bhí na rudaí seo a leanas :

 1. An ‘nuacht’ a scríobh siad an lá sin (28.3.11)
 2. Féinphortráid
 3. Comhad Firicí – na rudaí gur mhaith / nár mhaith / gurb fhearr leo
 4. Píos sreanga a thomais an airde ar a raibh siad ag an am
 5. Cúpla rud pearsanta a roghnaigh le gach páiste iad féin a chur isteach ann (griangrafanna / bréagáin srl.)

Inside each box they had placed the following things :

 1. Their ‘news’ on that day (28.3.11)
 2. A self-portrait
 3. A fact-file of their likes / dislikes / favourites
 4. A piece of string representing their height at the time
 5. A few small personal items that each individual child had chosen to include (photos / toys etc.)

2016-06-22 14.15.13

 

Bhí sé go hálainn breathnú orthu ag léamh na rudaí a bhí scríofa acu, ag déanamh comparáide idir an sreang agus an airde ar a bhfuil siad faoi láthair, agus ag gáire le chéile faoi na rudaí éagsúla a bhí tábhachtach dóibh ag an am. Ba ghníomhaíocht áthasach, greannmhar é – ní fhaca mé riamh an méid meangadh gáire sin.

It was so lovely to see them read what they written, compare the strings with their current height, laugh about the various items that had been important to them. It was a really joyous, funny and heartwarming activity – I’ve never seen so many smiles.

2016-06-22 14.10.34

Mholfainn cinnte an gníomhaíocht seo. Tasc ollmhór leis na daltaí i Rang 1 gan dabht, agus ní dóigh liom go ndéanfainn leis na naoínáin é, ach níos déanaí ná Rang 1 agus ní bheadh an éifeacht céanna faighte. Má tá tú ag múineadh Rang 1 an bhliain seo chugainn, sílim cinnte gur cheart duit seo a chur le do chuid phleananna. Bain sult as.

This is definitely an activity I’d recommend. A bit of a mammoth task with the 1st class students, so I maybe wouldn’t do it with infants, but no later than 1st class either, so that it has the greatest effect possible. If you are going to have first class next year, I really think you should add this to your plans. Have fun with it.

Save

Freagra

Rangaithe faoi Litearthacht // Literacy, OSIE // SESE, Searmanais Scoile // School Ceremonies

2016 : Rúin Scoile na Bliana // 2016 : This year’s School Resolutions

2016-01-04 10.38.54

Cé go ndéanann muid i gcónaí ár ndícheall ar scoil – ar son na bpáistí agus, dár ndóigh, ar ár son féin – bíonn i gcónaí rud nó dhó gur féidir liom a chur i bhfeabhas. Seo 5 rúin atá le leanúint agamsa go pearsanta…..céard atá ar intinn agat féin?

While we all do our best at school all the time – for the children, and indeed for ourselves – there are always one or two things that I feel I could improve. Here are 5 resolutions that I personally am aiming to stick to…..what do you have in mind?

 1. Tabhair i bhfad níos mó moladh // Give lots more praise.

moladh

Mol an Óige agus Tiocfaidh Sí. Gach seans go bhfuil sibh á mo cheistiú anois – cén sórt rún é sin? Is é beagnach an chéad rud a deirtear dúinn sna coláistí múinteoireachta éagsúla agus cinnte, bíonn páistí á mholadh agam go mion minic. Is cuid den lá scoile é, is cuid dár ról é. Ach d’fhoghlaim mé i mbliana don chéad uair, mar gheall ar pháiste áirithe atá á mhúineadh agam, an draíocht a théann le moladh. Tuigim anois – go hiomlán – an difríocht gur féidir a dhéanamh le moladh – fiú le miongháre. Mar sin, i 2016 tá mé chun i bhfad níos mó moladh a thabhairt amach agus níos minicí – ní amháin don páiste sin, ach dóibh uilig. Tá na cártaí molta as Gaeilge ar fáil anseo.

Mol an Óige agus Tiocfaidh Sí. There’s every chance that you’re questioning me now – what sort of a resolution is that? It’s nearly the first thing we’re told in the various teacher training institutions and sure, I praise my students all the time. It’s part of the school day, it’s part of my role. However, it is only this year, while teaching a specific child, that I have seen the magic that goes with praise. I now understand – in a way I didn’t before – the difference that praise can make, or that even a smile can make. With that, in 2016, I will be throwing out lots more praise, lots more often – not just for that one child, but for all of my students. I have made cards to give the children (as Gaeilge) and they are available here.

Cártaí Molta

2. Piar-Theagaisc sa Mhata a thosú // Begin Peer-Tutoring in Maths

piar theagaisc

Seo rud amháin a bhí ar intinn agam a chur i bhfeidhm ag tús na bliana ach, faraor, níor tharla sé go fóill. Anois an t-am! Tá múinteoir eile a oibríonn liom a rinne cúrsa ar an bpiar-theagaisc seo agus a chur i bhfeidhm anuraidh, mar scéim píolóta sa scoil. Deirtear sa taighde go dtagann bhfeabhas cuimsitheach ar thorthaí na bpáistí agus níor chreid muid go hiomlán go dtí go bhfaca muid é – bhí sten níos airde ag gach páiste seachas duine amháin sa rang sin. Uair amháin sa tseachtain atá i gceist ina mbíonn na páistí ag obair ar fhadhbanna focail i mbeirteanna (de réir chumais) – duine amháin mar theagascóir agus an duine eile mar theagascaí. Ag leanúint an fráma ceistiúcháin múineann siad agus foghlaimíonn siad óna chéile. Scríobhfaidh mé póstáil iomlán faoi seo nuair atá sé tosaithe agam agus tá na hacmhainní ar fáil anseo.

This is one thing I had intended to implement at the beginning of the year but, unfortunately it hasn’t happened yet. Now is the time! Another teacher I work with completed a course on peer-tutoring and implemented it last year, as a sort of a pilot scheme in the school. The research all suggested that the children’s abilities and results would be greatly improved. We didn’t fully believe it until we saw it for ourselves. The children in his class went from strength to strength and all bar one increased their Sten scores at the end of the year. It involves one hour per week where the children work on word problems in pairs (according to ability) – one is the tutor, the other the students. By following a framework of questioning they teach and learn from each other. I will write a full blog post on this when I have it fully up and running and I have also made some accompanying resources which are available here.

Piar-Theagasc

3. Níos mó Turgnaimh Eolaíochta // More Science Experiments

science-experiments

Is dóigh go bhfuil muid uilig mar an gcéanna – go bhfuil rudaí éagsúla gur fearr linn múineadh agus rudaí eile nach ndéanann muid minic go leor ar chor ar bith. Tá súil agam nach díreach mise amháin atá ann. I mo chás féin, bhfearr liomsa Gaeilge nó Béarla a mhúineadh aon uair in ionad mata nó eolaíocht. Gan dabht, ní ligfinn dom féin an mhata a fhágáil ar leathtaobh agus, mar sin, ní chóir go mbeadh a leithéid ag tarlú i gcás eolaíochta. Admhaím nach ndéanaim dóthain ar chor ar bith. Tá athrú ag teacht ar an scéal sin i 2016! An phlean atá agam ná dhá thionscnaimh a dhéanamh in aghaidh na míosa – agus pé rud a ghabhann leo.  Is féidir na  20 tionscnamh chomh maith le teimpléad tuarisce a fháil anseo.

I’m sure we’re all the same – that there are certain things we love to teach and other things we avoid and don’t cover often enough at all. I hope it’s not just me. In my case, I would rather teach Gaeilge or English any time over maths or science. Without a doubt, I would never allow myself to skip over maths lessons and so, I shouldn’t be allowing this to happen with the science. I admit I don’t teach enough of it at all. But that’s going to change in 2016! The aim is to do cover two science experiments per month – along with the theory and information that goes along with them. I’ve made a plan so that this is easy to stick to. You can get my plan, along with 20 experiments and a reporting template here.

Turgnamh Eolaíochta4

4. Na cláracha bhalla a athrú níos minicí // Change wall displays more frequently.

2015-08-28 16.11.42

Seo ceann simplí. Tá mé go dona ag athrú na rudaí atá ar na ballaí i mo sheomra. Cinnte, tá rudaí éagsúla ann a bheidh ann ó thús deireadh na bliana ach ba cheart go mbeadh na téamaí agus obair na bpáistí féin á athrú agam níos minicí ná mar atá. An rún ná – clár amháin a athrú in aghaidh na seachtaine!

This is a simple one. I’m disastrous when it comes to changing what’s on the walls in my classroom. Granted, there are certain things that I choose to have up all year but the various themes and the children’s own work should be changed more often than it is. My resolution is – to change one display board every week!

5. Fágáil níos luaithe // To leave earlier.

clock430

Agus ar deireadh, ceann atá tábhachtach domsa go pearsanta. Tárlaíonn sé go minic domsa go mbím ar scoil go dtí a sé a chlog – nó leath i ndiaidh a cúig ar a laghad. Ní a thuilleadh. Fuair mé nuacht cuíosach deacair ó thaobh sláinte de le déanaí agus, go bunúsach, tá orm anois aire níos fearr a thabhairt dom féin. Mar chuid de sin, táim ag geallúint dom féin go bhfágfaidh mé an scoil roimh leath i ndiaidh a ceathair gach lá. Muna bhfuil sé déanta faoin am sin – ní bheidh sé déanta inniu.

Last, but not least, one that’s important for me personally at the moment. I find that more often than not, I’m in school until about six o’clock – or at least until half past five. Not anymore. I got pretty hard news healthwise recently and basically, I need to take better care of myself. With that in mind, I’m promising myself that I will leave school before half past four every day. If it’s not done my that time – it won’t be done today.

Sin é daoibh – na rúin scoile atá agamsa i gcomhair 2016. Ba bhreá liom cloisteáil – anseo nó ar Facebook – faoi na hathruithe atá ar intinn agaibh féin don bhliain úr ar scoil. Cabhraíonn muid lena chéile tríd na pleananna sin a roinnt. Níl aon duine againn foirfe – ach déanfaidh muid iarracht a bheith!!!

So there you go – the school resolutions that I have for 2016. I’d love to hear – either here or on Facebook – about the changes you all plan to make for the new year in school. By sharing, we all help each other. None of us is perfect – but we can try!!

 

 

Freagraí: 4

Rangaithe faoi Bainistíocht Ranga // Classroom Management, OSIE // SESE, Uimhearthact // Numeracy

‘Seanfhocal na Seachtaine’ & ‘Quote of the Week’

Seanfhocal na SeachtaineQuote of the Week - English

Seo rud bheag a dhéanaim gach uile seachtain ar scoil agus feicim go gcuireann sé go mór le saol an seomra ranga i go leor bealaí éagsúla. Ag tús na seactaine bíonn seanfhocal nua, as Gaeilge, agus quote nua, as Béarla, á chrochadh agam. Labhraíonn muid faoin dá rud maidin Dé Luain, míníonn muid céard atá i gceist leo, bíonn plé againn ar an duine a dúirt, nó ar an stair atá taobh thiar de. Cuidíonn na seanfhocail go mór le Gaeilge na bpáistí, sa chaint, sa scríbhneoireacht, ó thaobh chultúr an teanga de, ó thaobh staire de agus baineann siad sult as úsáid a bhaint astu i rith na seachtaine. (Tugaim pointí ClassDojo dóibh más féidir iad a úsáid!!) I gcás na cinn as Béarla, bíonn siad spreagúil go nádúrtha agus faigheann na páistí muinín astu – i ngan fhios daoibh féin. Chomh maith le sin, is bealach deas, nádúrtha é na daoine a dúirt, a chur in iúl dóibh – údair, polaiteoirí cáilúila, ceannairí domhanda, filí, aisteoirí, is ar uile. Nós simplí agus éasca atá cabhrach gan dabht agus a chuireann leis an seomra ranga ag an am céanna. Tá sampla nó dhó thíos agus is féidir clicéail ar na híomhánna thuas le dul ag mo shiopa TpT chun iad a cheannach, má tá suim agat.

This is a little thing that I do every week at school and I see that it adds largely to classroom life in lots of ways. At the beginning of the week I hang a new seanfhocal (Irish proverb) and a new quote, in English. We speak about the two things every Monday morning, we explain what they mean, we discuss the person who said the quote and the history behind them. The proverbs really help the children with their Irish, both spoken and written, in terms of the culture of the language and from a historical point of view. The children enjoy using them whenever they can throughout the week. (I give them ClassDojo points if they can include them during the week!!). The Quote of the Week is always motivational by nature and the children gain encouragement and confidence from them – without even realising it. As well as that, it’s a lovely, natural way to introduce them to the various people who spoke the words – authors, famous politicians, world leaders, poets, actors, and more. Overall, this a simple and effective weekly routine and the nice colourful posters add to the classroom at the same time. There’s a couple of examples below and you can click on the images at the top to go to my TpT store where you can purchase them, if you’re interested.

Quote of the Week - English1 Quote of the Week - English2 Seanfhocal na Seachtaine1 Seanfhocal na Seachtaine2

Freagraí: 2

Rangaithe faoi Acmhainní // Resources, Bainistíocht Ranga // Classroom Management, Litearthacht // Literacy, OSIE // SESE

Mionionad ar Aibhneacha // Mini-unit on Rivers

Aibhneacha

Chun tús a chuir leis an mionionad seo (a rinne mé thar thar seactain scoile) theaspeáin mé dóibh léiriú powerpoint a thug seans dúinn na focail tábhachtach tíreolaíochta a phlé agus a fhoghlaim. Tá an léiriú powerpoint ar fáil i mo shiopa TpT agus tá nasc ag an mbun. I ndiadh iad a fhoghlaim, bhí ar na páistí lipéid a chur ar an mbileog seo.

To begin this mini-unit ( which I taught over the course of a school week) I showed them a powerpoint presentation which gave us the opportunity to discuss the important geographical terminolgy, and to learn what it means. The powerpoint presentation is available in my TpT store and there is a link below. After learning the terms, the children had to label the following this picture.

2015-05-14 11.28.34Sa dara cheacht, d’imir na páistí cluiche meaitseála, agus iad i mbeirteanna. Bhí orthu gach gné fisiceach den abhainn a mheaitseáil leis an míniú cuí. Tá na cártaí beaga ar fáil i mo shiopa TpT (nasc ag an mbun). Tá siad lánaithe agus gearrtha agam agus seit do gach beirt i málaí plaisteacha. Fuair na páistí go raibh an tasc dúshlánach go leor. Thóg sé roinnt ama orthu é a dhéanamh. Bhain siad sult as iad a cheartú nuair a chuala siad cé mhéad a bhí go mícheart acu. Seo cuid dóibh i mbun oibre.

In the second lesson, the children played a matching game, in twos. They had to match each river feature with the appropriate meaning or description. The cards are available in my TpT store (link below). I’ve laminated and cut them and have a set per pair in plastic bags. The children found this activity challenging. It took them a while to complete it. The really enjoyed it and were enthusiastic about correcting their work when they heard how many were wrong. Here are some of them working on this.

2015-05-15 11.42.43 2015-05-14 11.02.38 2015-05-14 11.01.45

2015-05-14 11.01.59 2015-05-14 11.09.29

Sa cheacht deirneach, d’éist muid le píosa ceoil a scríobh Johann Strauss, darbh ainm ‘The Blue Danube’. Is féidir é a chloisteáil ag an nasc seo https://www.youtube.com/watch?v=_CTYymbbEL4. I ndiadh sin, chuir mé ag tabhairt faoi thóraíocht taisce léarscáile. Bhain siad an sult as an gníomhaíocht seo agus bhí siad uilig an-ghníomhach le linn an cheachta seo. Bhí ceithre léarscáileanna difriúla acu agus bileog oibre le líonadh isteach – iad uilig bunaithe ar Abhainn na Danóibe. Seo iad ag tabhairt faoi.

In the final lesson, we listened to a piece of music written by Johann Strauss, called ‘The Blue Danube’. You can here it at this link https://www.youtube.com/watch?v=_CTYymbbEL4. After that, I had them undertake a map treasure hunt. They really enjoyed this activity and were all very engaged during this lesson. They had four different maps and a worksheet of questions to complete – all based on the River Danube. Here they are working on it.

2015-05-15 11.20.51 2015-05-15 11.20.57 2015-05-15 11.21.12

2015-05-15 11.22.30 2015-05-15 11.25.42 2015-05-15 11.36.56

2015-05-15 11.36.35

Is féidir an léiriú powerpoint a fháil anseo i mo shiopa ar TpT.

You can get the powerpoint presentation here in my TpT Store.

Is féidir an chluiche meaitseála a fháil anseo i mo shiopa ar TpT.

You can get the matching game here in my TpT Store.

Is féidir an tóraíocht taisce léarscáile a fháil tríd comórtas ar leathanach Facebook Réalta Ranga.  Déan trácht air agus roinn an phóstáil cuí.

You can get the maps treasure hunt through the competition on the Réalta Ranga Facebook page. Comment on and share the appropriate post.

Freagra

Rangaithe faoi OSIE // SESE

Ag déanamh Stáisiúin Aimsire // Making a Weather Station

KODAK Digital Still CameraBhain mo Rang 6 an-sult as na ceachtanna seo OSIE cúpla seachtain ó shin. Bhíomar ag díriú isteach ar an aimsir sna hábhair uilig agus bhí siad an-tógtha leis an stáisiúin aimsire a chur le chéile. Is tionscnamh seo a rinne muid thar seachtain iomlán – níor tharla sé in aon ceacht amháin.

My 6th Class really enjoyed these SESE lessons a couple of weeks ago. We were focusing on the weather across all of the subjects and they were all very interested and involved in constructing this weather station. This was a project that we completed over the course of a week – it didn’t happen all in one lesson.

KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera

Ar an gcéad dul síos chuir mé iad ag obair i gcúig ghrúpa – cúigear nó seisear i ngach grúpa. Thóg muid amach na taibléidí agus thosaigh siad ag déanamh taighde. Cé go raibh muid i ndiadh plé ghairid a bheith againn – bhí orthu dul ag fiosrú céard a bhíonn in stáisiúin aimsire, cén fáth, cén bealach go n-oibríonn sé, agus dár ndóigh, cén chaoi ceann a dhéanamh. Bhí ionstraim aimsire ag gach grúpa. Bhí orthu liostaí a dhéanamh den fearas a bhí de dhíth acu, plean a dhéanamh agus an fearas a thabhairt isteach ar scoil – rud nó dhó le tabhairt isteach ag gach éinne. Don chuid is mó is rudaí simplí a bhí i gceist, rudaí a bheadh sa bhaile acu cheanna féin. An t-aon rud gur thóg mé isteach mé féin ná an alcól a bhí de dhíth don teirmiméadar.

Firstly, I organised them into five working groups – five or six students in each group. We took out the tablets and they began to research. Although we had engaged in a brief, general discussion previously – they needed to find out what a weather station consists of, why so, what way things work, and of course, how to make each element. Each group was assigned a different weather instrument. They needed to make lists of the equipment they needed, make a plan and then bring in the various equipment – one or two items each. For the most part it was simple items that were required, things that they would have at home already. The only thing that I brought in myself was the rubbing alcohol that was needed for the thermometer.

KODAK Digital Still Camera  KODAK Digital Still Camera

Ansin, bhí siad in ann na huirlisí éagsúla a dhearadh agus a chur le chéile – ag leanúint na treoracha a bhí faighte acu féin ar line. Bhí na huirlisí seo a leanas againn :

Tomhasaire Gaoithe – Léiríonn seo luas na gaoithe

Eite Gaoithe – Léiríonn seo treo na gaoithe

Méadar Báistí – Léiríonn seo an méid báistí a thiteann

Baraiméadar – Léiríonn seo brú aeir

Teirmiméadar – Léiríonn seo an teocht

Then, they were able to begin designing and constructing the various instruments – following the instructions that they’d found themselves online. We soon had the following instruments :

Anenometer – This measures wind speed

Wind Vane – This measures wind direction

Raing Gauge – This measures rainfall levels

Barometer – This measures air pressure

Thermometer – This measures the air temperature

KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

Chuir muid ár stáisiúin aimsire le chéile sa spás oscailte atá díreach taobh amuigh dár seomra ranga agus chuireamar lipéid ar na gnéithe éagsúla. Is féidir linn é a fheiceál ón bhfuinneog agus táimid faoi láthair á sheiceáil gach lá agus ag coinneáil taifid ar luas na gaoithe, treo na gaoithe, leibhéil báistí, brú aeir agus teocht aeir.

We put our weather station together in an open space just outside our classroom and we labelled the various elements. We can see it from the window and we are currently checking it daily and recording changes in wind speed, wind direction, rainfall levels, air pressure and air temperature.

KODAK Digital Still Camera

Freagra

Rangaithe faoi OSIE // SESE