Cartlanna Ranga: Litearthacht // Literacy

PALS Foghlaim Léitheoireachta Piarchuidithe // PALS Peer Assisted Learning Strategies for Reading

2015-04-21 18.43.29Seo córas iontach a thosaigh mé i mbliana an léitheoireacht a chur chun cinn. Thosaigh mé leis i ndiadh cúrsa samhraidh a dhéanamh a bhí bunaithe air. Caithfidh mé a rá go raibh na páistí an-thógtha leis agus níl dabht ar bith gur chabhraigh sé ó thaobh fonn léitheoireachta a chruthú de. Is i gcás an Bhéarla a rinne mé i mbliana é (bhí na hacmhainní i mBéarla sa phacáiste a tháinig leis an gcúrsa agus ní raibh mé ag iarraidh tabhairt faoin aistriúchán roimh é a thríáil) ach toisc go raibh sé chomh iontach sin, tá mé cinnte chun é a dhéanamh sa Ghaeilge chomh maith an bhliain seo chugainn.

This is an excellent system that I began using this year to develop reading. I began using it after completing a summer course based on it last summer. I have to say that the children are very much on board with it and I have no doubt that it has helped to create and promote a desire to read. I’ve used it for English reading this year (the resources required came in English with the course package and I was reluctant to undertake the translation before trying it first). However, as it has been so worthwhile, I will definitely be using this in Irish also next year.

pals manual

 Bhuel, céard é? Is córás léitheoireachta é in mbíonn leabhar idir gach beirt sa rang agus go mbíonn siad á léamh le chéile. Bíonn siad ag obair i mbeirteanna atá ar an leibhéal léitheoireachta céanna. Fad is atá duine amháin ag léamh os ard bíonn an duine eile ag leanúint an téacs agus ag cabhrú leo aon botúin a cheartú (Glaonn an córas ‘Check it’ ar seo), achoimre a dhéanamh (‘Retell’), an t-eolas is tábhachtaí a phiocadh amach i ndiadh gach dara h-alt (‘Paragraph Shrinking ), agus conas tuartha a dhéanamh maidir leis an scéal (‘Prediction Relay’). Tá ceachtanna ag tús na scéime ina mhúintear conas na scileanna seo a úsáid agus tá script ann dóibh le leanúint ionas go mbíonn siad á cheartú a chéile i mbealach atá oiriúnach.

So, what is it? It’s a reading system in which the children work in pairs and each pair reads a book together. They work with another student who is at a similar reading level to themselves. While one is reading aloud, the other is following the text and helping them to correct reading errors (This is called ‘Check it’), to summarise (‘Retell’), to extract the important information (‘Paragraph Shrinking’) and to make predictions (‘Prediction Relay’). There are lessons at the beginning of the process which teach how to use these skills and there is a script that they use so that correcting each other happens in a helpful, and suitable, way.

 

Tá córas pointí ann chomh maith atá éasca le n-úsáid agus atá go hiontach chun suim na bpáistí a choinneáil. Athríonn siad idir léitheoir agus ceannaire gach 5 nóiméad agus mar sin d’fhéadfadh an ceacht a bheith chomh fada nó chomh gearr is atá uait ar an lá. Molann siad é a chleachtadh trí uair sa seachtain ach shíl mé go raibh sin mí-réalaíoch amach is amach. An rud a rinne mé ná gur chaith mé thart ar seachtain go leith ag tús na bliana á dhéanamh gach lá chun na scileanna agus próiséis éagsúla a mhúineadh agus i ndiadh sin bhí sé á dhéanamh uair amháin sa seachtain againn, ar feadh 20 / 30 nóiméad.

There is also a points system which is easy to use and is an excellent tool for keeping all of the children interested and engaged. They alternate from ‘Reader’ to ‘Coach’ and back again every five minutes and this means that the lesson can be either as long or as short as you need on any given day. The course directors advice using PALS three times per week but I thought this was unrealistic in the modern classroom. What I did was, I spent a week and a half at the beginning of the year where we had PALS every day in order for the children to learn the skills and the processes they needed. After that, we began doing PALS once a week, usually for either 30 or 40 minutes.

2015-04-21 18.40.59 2015-04-21 18.42.04 2015-04-21 18.42.27

 Fuair mé na hacmhainní uilig ó lámhleabhar an mhúinteoir a bhí curtha amach sa phost roimh an chúrsa samhraidh a dhéanamh ar líne. Rinne mé pacáistí do na daltaí ansin. Bíonn siad i gcónaí san áit céanna sa seomra ranga – agus liosta na mbeirteanna ar an mballa in aice leo. I ngach pacáiste tá leabhar léitheoireachta, bileog na bpointí agus na treoracha atá de dhíth. Tá na rialacha agus na treoracha ar an mballa agam chomh maith.

I got all of the pictured resources in the teachers manuals which is sent in the post before the online summer course begins. I then made PALS packages for the students. They are always kept in the same spot in our classroom – with the lists of reading partners on the wall next to them. Each package contains a book, a points sheet and all of the instructions that they require. The rules and the instructions are also on the classroom wall.

2015-04-21 18.43.29

 Baineann siad uilig an-taitneamh as an am seo gach seachtain agus bíonn siad ag súil leis. Toisc go bhfuil siad ag obair le duine éigean atá ar aon leibhéal léitheoireachta leo féin, ní bhíonn éinne ag mothú faoi bhrú agus is féidir leo uilig sult a bhaint as an léitheoireacht. Ní bhíonn orm riamh éinne a cheartú nuair atá PALS ar siúl. Seo cuid acu agus iad ag tabhairt faoi.

They all really enjoy an look forward to this time each week. Because they work with with a partner who is at a similar reading level as themselves, nobody feels under pressure and everybody can really enjoy the reading. I never have to correct any of my students while PALS is happening. Here are a few of them engaged in this peer-assisted reading.

 KODAK Digital Still CameraKODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera

I mbliana léigh siad an tsraith leabhar eachtrúil a scríobh Enid Blyton, Shakespeare for Children agus The Chronicles of Narnia le C.S. Lewis.

This year they’ve read Enid Blyton’s Adventure Series, Shakespeare for Children and The Chronicles of Narnia by C.S. Lewis.

adventureseries shakespere16bks The Chronicles of Narnia

Má tá suim ag éinne sa chúrsa, feicim go bhfuil sé á chur ar fáil arís i mbliana ag CPD College. Is cúrsa ar line é agus tá tuilleadh eolais ar fáil anseo. Tá sé tábhactach le rá nach bhfuil baint ar bith agam le CPD College. Ní hea ach go raibh an cúrsa déanta agam féin anuraidh agus gur bhain mé an-úsáid as. Ní ach mo thuairim pearsanta atá sa trácht bhlaga seo.

If any of you have any of interest in the course, I see that it is available again this year with CPD College. It’s an online course and you can get more information here. It is important that I mention that I have no affiliation with CPD College. I simply took the course myself last year and found it beneficial. This blog post is simply my own personal opinion.

1 Fhreagra amháin

Rangaithe faoi Litearthacht // Literacy

Léamh os ard sna hardranganna // Read-aloud in the senior classes

Male-teacher-reading-to-classBíonn múinteoirí sna bunranganna ag léamh os ard go minic – scéalta deasa, leabhair lán le pictiúir álainne. Baineann na páistí an-sult as na scéalta agus ag an am chéanna tá siad ag foghlaim an-chuid. Ar fáth amháin nó ar fáth eile níl sé chomh coitianta sin go mbíonn leabhair á léamh os ard ag múinteoirí sna hardranganna. Sílim féin gur fiú go mór an léitheoireacht seo a choinneáil suas chomh fada is atá siad sa bhunscoil. Seo cén fáth.

Teachers in the younger classrooms read aloud all the time – nice stories, books full of lovely pictures. The children really enjoy these stories and learn a huge amount at the same time. For one reason or another it is not as common for books to be read aloud on a regular basis by teachers in the older classrooms. I believe that reading aloud is well worth keeping up right throughout primary education. Here’s why.

Go pearsanta, is é an 15 nóiméad díreach i ndiadh am lóin a bhíonn á chaitheamh agam ag léamh do mo Rang 6. Déanaim seo gach uile lá. Tá go leor buntáistí liteartha gur féidir a chur ar fáil do na daltaí tríd leabhair a léamh dóibh sa bhealach seo :

Personally, it’s the 15 minutes directly after lunch time that I spend reading aloud to my 6th class. I do this every single day. There are many literary advantages that I believe I provide my students with by reading to them in this way:

  1. Tá difir idir leibhéal léitheoireachta agus leibhéal éisteachta. Is cuma cén leibhéal léitheoireachta atá ag páiste ar bith sa rang. Is féidir leo uilig éisteacht ar an léibhéal cuí agus mar sin tá litríocht curtha ar fáil dóibh siúd nach bhfuil in ann tabhairt faoi go neamhspleách. Is iontach an comhionannas agus an braistint phobail a chruthíonn seo.

There is a big difference between reading levels and listening levels. It doesn’t matter what reading level any individual child in the class is working at. They can all listen at an appropriate level and, in this way, literature is made available to students who would not be able to engage with it independently. This creates an excellent sense of equality and community that weaker students cannot always otherwise access.

  1. Forbairt Foclóra. Is deis iontach é go mbeadh foclóir sofaisticiúil á chloisteáil ag na daltaí nach mbíonn in úsáid go coitianta sa chaint. Is bealach den scoth é na focail seo a chur os a gcomhair agus iad i gcomhthéacs an scéil.

Vocabulary Development. It’s an excellent opportunity for the students to hear more sophisticated vocabulary that they don’t encounter very often in speech. It’s an invaluable way to present them with these words in the context of a story.

  1. Léitheoireacht mar chaitheamh aimsire a chur chun cinn. Is cúis maith go leor é le léamh os ard go bhfeicfeadh na daltaí an méid taitnimh go mbaineann tú féin as an léitheoireacht. Ní fheiceann gach páiste seo sa bhaile agus, mar sin, an t-aon caidreamh atá acu leis an léitheoireacht ná an obair scoile. Is féidir meon na bpáistí seo a athrú tríd leabhair a léamh nach mbíonn bainteach le scríbhneoireacht nó obair bhaile. Feiceann siad go bhfuil tú ag léamh ar son pléisiúir amháin.

Promoting reading for pleasure. It is good enough reason in itself to read aloud that the students see the amount of enjoyment that you get from reading. Not every child sees this at home and so, the only relationship they have with reading is their school work. It is possible to change the attitudes of these children by reading books to them that have no association with writing or homework. They see that you are reading solely for pleasure.

  1. Seánraí agus údair éagsúla a chur in iúl. Is minic nach mbíonn ár ndaltaí ar an eolas faoin méad atá ar fáil dóibh le léamh. Is fiú go mór leabhair a roghnú le léamh os ard dóibh a chuireann na seánraí éagsúla, údair difriúla agus caractair láidre os a gcomhair. Is minic go mbíonn athléamh á dhéanamh na daltaí arís na leabhair a bhíonn idir láimhe ag múinteoir agus leanann siad ar aghaidh ag léamh saothair eile ón údar chéanna. D’fhéadfadh muid fonn léitheoireachta a chruthú go héasca sa bhealach neamhfhiormiúil seo.

Introducing varioius genres and authors. Very often, our students are simply unaware of the literature that is available to them. It is very worthwhile to choose books to read aloud that introduce the various genres, different authors and strong characters to the students. Very often, my students re-read the books I’ve read to them or they read other books by the same author. We can develop an appetite for literature very easily in this informal way.

  1. Múnlú Léitheoireachta Líofa. Mar mhúinteoirí, is muide uaireanta an t-aon treoir atá ag na páistí ó thaobh litríochta de. ‘Sé an-thábhachtach go mbíonn muid ag taispeáint conas leabhar a léamh os ard. Léimid os ard le líofacht agus le muinín, scileanna go bhfuilimid ag iarraidh go mbeadh á fhorbairt ag na páistí. Tríd tuin agus guthanna a úsáid – tugaimid beocht do na scéalta. Léiríonn muid, tríd an léitheoireacht seo an chaoi go mbíonn difir idir teanga na litríochta agus teanga chumarsáide béil.

Modelling Reading Fluency. As teachers, we are sometimes the only guide to literature that our students have. It is very important that we model how to read aloud. We should read with fluency and confidence, demonstrating the skills that we hope our students will develop. Through tone and the use of voices – we bring the stories to life. We demonstrate this way the differences that exist between the language of literature and oral language.

  1. Deiseanna plé agus díospóireachta a chur ar fáil. Má bhíonn seans ag na daltaí tuairimí a roinnt agus a phlé maidir leis an litríocht mar seo, foghlaimíonn siad go bhfuil níos mó ná idirmhíniú amháin ar an litríocht. Is straitéis iontach é an léitheoireacht os ard na páistí a chur ag smaoineamh go criticiúil.

Providing opportunities for discussion and debate. If students are given the opportunity to share and discuss their opinions on books they will quickly learn that there is more than one interpretation of literature. Reading aloud is an excellent strategy to get the children to engage in higher-level, critical thinking.

  1. Suim na ndaltaí sa léitheoireacht neamhspleách a fhorbairt. Is fíor é – gan trácht ar aois – go léimid na rudaí a chuirtear os ár gcomhair. Is eochair é an léitheoireacht os ard a ligeann isteach go domhain litríochta na daltaí. Nach deis iontach dúinn féin, mar mhúinteoirí, an doras sin a oscailt dár scoláirí.

Increases student’s interest in independent reading. It is true – regardless of age – that we read the things that are made available to us. Reading aloud is a key which allows students to enter the world of literature. Isn’t it an amazing opportunity for us, as educators, to be able to open that door for our students.

Déanaim iarracht réimse leathan leabhair difriúla a léamh dóibh i mo sheomra ranga – idir Ghaeilge agus Béarla, idir clasaicí agus leabhair nua-aimseartha, idir údair Éireannacha agus údair idirnáisiúnta. Seo na leabhair éagsúla atá léite agam i mbliana le Rang 6.

I always endeavour to read a wide variety of different books in my classroom – both Irish and English, both classics and modern writings, both Irish and international authors. Here’s a list of the various books that I have read aloud to my 6th class this year.

Leabhar - An Taistealaí

An Taistealaí le Ré Ó Laighléis

Leabhar - Adrian Mole

The Secret Diary of Adrian Mole, Aged 13 ¾ by Sue Townsend

Leabhar - My Sister Lives on the Mantlepiece

My Sister Lives on the Mantlepiece by Annabel Pitcher

Leabhar - Faoin Sceach Gheal

Faoin Sceach Gheal le Marita Conlon McKenna

Leabhar - The Cinnamon Tree

The Cinnamon Tree by Aubrey Flegg

Leabhar - Paper Towns

Paper Towns by John Green

Leabhar - I am David

I am David by Anne Holm

Leabhar - An Leon, an Bandraoi agus an Prios Éadaigh

An Leon, An Bandraoi agus An Prios Éadaigh le C.S. Lewis

Leabhar - The Twelfth Day of July

The Twelfth Day of July by Joan Lingard

Leabhar - Daideo

Daideo le Áine Ní Ghlinn

Leabhar - Northern Lights

Northern Lights by Philip Pullman

Leabhar - Dúnmharú ar an Dart

Dúnmharú ar an Dart le Ruaidhrí Ó Báille

Leabhar - The Age of Miracles

The Age of Miracles by Karen Thompson Walker

wonder

Wonder by R J Palacio

rollofthunder

Roll of Thunder Hear my Cry by Mildred D. Taylor

Save

Freagraí: 2

Rangaithe faoi Litearthacht // Literacy

Léirmheas ar úrscéal Béarla ‘The Custodian’ scríofa ag D.A. O’Connor agus foilsithe ag educate.ie // Review of English Novel ‘The Custodian’ written by D.A. O’Connor and published by educate.ie

photo 1

Chríochnaigh mé le déanaí ag tabhairt faoin úrscéal Béarla seo a léamh le Rang 6. Bhain siad uilig an-sult as agus mar sin, agus muid uilig ag cur leabharliostaí le chéile ag an am seo den bhliain, ní fhéadfainn gan é a roinnt libh. Scríofa ag D.A. O’Connor, is scéal suimiúil, nua-aimseartha é ‘The Custodian’ atá lán le rúndiamhair, greann agus teannas. Clúdaithe sa scéal ná an-chuid ábhar agus topaicí atá oiriúnach do pháistí ar an aois seo. San áireamh ná an cibearbhulaíocht, an dúlagar, sábháltacht idirlíne, fadhbanna clainne, fuadach agus go leor eile. Chomh maith leis sin tá gnéithe stairiúla ag baint leis an scéal agus go leor grinn. Bhí na daltaí i gcónaí ag súil leis an gcéad caibidil eile a léamh – fiú iad nach mbeadh de ghnáth díograiseach faoin léitheoireacht – agus ag druidim go deireadh an scéil bhí cuid mhaith dóibh théis léamh ar aghaidh sa bhaile.

I recently finished reading this English novel with my 6th class. They all thoroughly enjoyed it, and so as we are all compiling booklists at this time of the year, I felt I had to share it with you all. Written by D.A. O’Connor, ‘The Custodian’ is an interesting, modern story, that is filled with mystery, humour and suspense. The story covers many subjects and topics which are written to suit children of this age group. Included are, cyber-bullying, depression, internet safety, family problems, kidnapping and lots more besides. As well as this there are historical elements in the story and plenty of humour. My students were always looking forward to reading the next chapter – even those who normally wouldn’t be enthusiastic readers – and as we neared the end of the story, quite a few had read ahead at home.

photo 2

 

Mar is eol dúinn uilig – tá sé tábhachtach go mbíonn leabhair suimiúl chun suim na bpáistí a choinneáil. Ach tá sé díreach chomh tábhachtach go mbíonn gníomhaíochtaí oiriúnacha agus fiúntacha bunaithe ar leabhar ionas gur féidir staidéar a dhéanamh air i gceart agus chun uasmhéadú a dhéanamh ar an bhfoghlaim. Tá leabhar oibre le dul leis an úrscéal seo atá thar barr. Gníomhaíochtaí éagsúla atá istigh ann bunaithe ar gach uile caibidil sa leabhar (23 caibidil atá ann san iomlán). Ceisteanna simplí faoin scéal, rudaí le phlé, díospóireachtaí, obair foclóra, taighde stairiúil, stiallchartúin le tarraingt, crossfhocail, cuardach focal, gníomhaíochtaí drámaíochta agus go leor eile.

As we all know well – it’s important that a book is interesting in order to keep the children engage. However, it is equally important that we engage them in suitable, meaningful activities based on the book so that they can study it properly and maximise learning. There is an excellent workbook which accompanies this novel. It contains various activities based on each individual chapter (there are 23 chapters in total). Simple comprehension question, discussion stimuli, debates, dictionary and word work, historical research projects, comic strips to draw, crosswords, wordsearches, dramatical activities and much more.

photo 3   photo 4

Seo an chéad bhliain go raibh na leabhair seo againn sa scoil. Tá siad foilsithe ag educate.ie agus cheannaigh muid 30 cóip ag tús na bliana. Tá an leabhair oibre ar an leabharliosta againn. Tá sé tábhachtach le rá nach bhfuair mé rud ar bith saor in aisce agus níl fiú a fhios ag na foilsitheoirí faoin léirmheas seo. Is mo thuairim féin, go pearsanta agus go profisiúnta atá anseo ina iomlán. Mholfainn an leabhar seo d’aon mhúinteoir Rang 6.

This is the first year that we’ve had this novel in the school. It’s published by educate.ie and we bought 30 copies at the beginning of the year. The workbook is on the 6th class booklist. It is important to say that I did not receive anything free of charge and the publisher is unaware of this review. This is entirely my own personal and professional opinion. I would recommend this book to any 6th class teacher.

Freagra

Rangaithe faoi Litearthacht // Literacy

Gaeilge sa chlós – conas na páistí a spreagadh // Gaeilge in the yard – how to encourage the children.

Bíonn fadhbanna i gcuid mhór Gaelscoileanna sa chlós – go mbíonn na páistí ag labhairt as Béarla le chéile nuair a shíleann siad go bhfuil an seans acu. Sa scoil ina bhfuil mé ag múineadh níl a leithéid d’fhadhb ann. Is fíor fíor annamh go mbíonn Béarla le chloisteáil agus ba bhreá liom a roinnt libh cén chaoi go spreagann muid na páistí an méid iarrachta sin i gcónaí a choinneáil suas. D’fhéadfadh seo a bheith ar siúl i nGaelscoil nó fiú in aon scoil eile – chun an Ghaeilge neamhfhiormiúl a chur chun cinn. Ní mise, ach ceann do mo chomhghleacaithe iontacha, a chur tús leis na ‘Cártaí Gaeilge’ seo. Smaoineamh amach is amach simplí – agus amach is amach éifeachtach!

Many Gaelscoileanna have problems in the yard – that the children use English when they think that they can get away with it. In the school I teach in this problem does not exist. It is only very very rarely that English is heard and I would love to share with you how we go about encourage the children to keep their level of effort from slipping. This will work in a Gaelscoil or indeed in any other school – to promote and develop informal Gaeilge. It wasn’t me, but one of my amazing colleagues, who came up with our ‘Cártaí Gaeilge’. A really simple idea – but a really effective one.

photo 1

Cártaí beaga – lánaithe agus gearrtha amach. Scríofa orthú ná ‘Gaeilge den Scoth’, ‘Is Gaeilgeoir mé’ agus ‘Gaeilge chruinn’. Bíonn cártaí ag gach múinteoir a bhíonn ar an gclós. Tugann na múinteoirí amach na cártaí agus tá spriocanna difriúla ag gach aoisghrúpa. Faigheann na naíonáin bheaga cártaí i ndiadh Gaeilge a úsáid in aon bhealach agus faoin am go bhfuil siad in Rang 5/6 caithfidh Gaeilge chruinn a bheith in úsáid acu chun cártaí a fháil.

Small cards – laminated and cut out. They have ‘Gaeilge den scoth’, ‘Is Gaeilgeoir mé’ and ‘Gaeilge chruinn’ written on them. Each teacher has a small bundle with them while an yard duty. Teachers give out the cards and each age group have different objectives. The junior infants get cards for speaking as Gaeilge in any way and by the time the children are in Rang 5/6 the must demonstrate good vocabulary and correct grammar in order to get their cártaí.

photo 3

Ansin, gach Aoine ag an tionóil, glacann muid cuntas den méad cártaí a bhailigh gach rang. Bíonn na páistí i gcónaí an-bhródúil nuair a bhíonn go leor faighte acu. Ansin, gach téarma, buann rang amháin turas babhlála.

Then, each Friday at assembly, we record the amount of cards collected by each class that week. The children are always so proud when they’ve gathered lots. Then, each term, one class wins a bowling trip.

photo 2 photo 3    photo 4

Tárlaíonn rud amháin sa bhreis díreach le linn Seachtain na Gaeilge. Bíonn roinnt cártaí ann go bhfuil réalta ar chúl. Má bhfaigheann páiste ceann dóibh buann siad duais agus bíonn seans acu dul go dtí an oifig chun a d(h)uais a phiocadh suas.

We add one extra element during Seachtain na Gaeilge. Some of the cards have stars on the back. If a child gets one of these cards they win a spot prize and get the glory of a trip to the office to choose their prize.

photo 2Bainigí triail as – agus inis dom cén chaoi go n-éiríonn libh! Tá na cártaí iad féin ar fáil – saor in aisce – anseo.

Give it a go – and let me know how you get on. The cards themselves are available – free of charge – here.

1 Fhreagra amháin

Rangaithe faoi Litearthacht // Literacy