Cartlanna Ranga: Bainistíocht Ranga // Classroom Management

‘Speed-Dating’ Matamaitice

2016-02-01 10.23.58

Bíonn ‘speed-dating’ ar siúl againn sa mhata go minic. Is bealach iontach é seo chun druileanna agus cleachtadh a dhéanamh ar scileanna áirithe nó, dár ndóigh, chun dul siar a dhéanamh. Tá níos mó obair ghníomhach i gceist leis ná leathanaigh ón dtéacsleabhar a chríochniú agus foghlaim níos doimhne agus níos fearr ar siúl chomh maith.  Seo mar a oibríonn sé.

We do ‘speed-dating’ in maths very often. It’s a great way to practice and to drill on certain skills or, indeed, to review and assess topics. This is much more active than completing pages from the textbook and also results in deeper understanding and better learning. Here’s how it works.

Bíonn clár bán beag ag gach páiste. (Is féidir páipéar lánaithe a úsáid muna bhfuil cláracha bána agat). Suíonn siad i mbeirteanna, ag breathnú ar a chéile. Roinntear an clár bán ina dhá leath. Ansin leanann siad an próiséas seo – tógann gach ceist 8 nóiméad. Bogann duine amháin as gach beirt ar aghaidh go páirtnéir nua i ndiaidh gach ceist.

Each child has a mini whiteboard. (You can use laminated paper if you don’t have mini whiteboards). They sit facing each other in pairs. They draw a line down the centre and split the whiteboard in two halves. Then they follow the process below – each question takes 8 minutes. One from each pair moves to a new partner after each question.

2016-02-01 10.50.58

Nóim / Min 1 – 2  :   Faigheann siad dhá nóiméad an cheist a dhéanamh go neamhspleách ar dtús, gan labhairt l’éinne eile. Déanann siad seo ar thaobh amháin den chlár bán. They get two minutes to attempt the question independantly at first, without conferring with anybody else. They do this on one side of the whiteboard.

Nóim / Min 3 – 4  :   Ansin, bíonn dhá nóiméad acu labhairt lena ‘date’ faoi, le feiceáil an bhfuil sé déanta sa bhealach céanna acu agus an bhfuil an freagra céanna faighte acu. They then get two minutes to discuss it with their ‘date, to see did they attempt it the same way, and did they get the same answer.

Nóim / Min 5 – 6  :   Déanann an múinteoir os comhair an ranga é agus breacann siad síos an freagra ceart ar an taobh eile den chlár bán. (Feicfidh sibh sna griangrafanna go gcuireann mo rang ‘Mise’ agus ‘Múinteoir’ ar an dá taobh). The teacher does it in front of the class and they take down the correct answer on the other side of their whiteboard. (You’ll see from the photos that my class put ‘Mise’ and ‘Múinteoir’ on either side).

Nóim / Min 7 -8  :   Don dá nóiméad deirneach, labhrann siad le chéile arís ag déanamh comparáide idir an rud a rinne siad féin agus an rud a rinne a múinteoir. Cuireann siad ciorcal timpeall ar aon botúin atá déanta acu, go bhfeicidís an bhfuil na botúin céanna á dhéanamh go minic acu. For the final two minutes, the speak to their partners again and compare what they’ve done with what the teacher has done. They circle any mistakes they’ve made so that they can see if they’re making the same mistakes on a regular basis.

 

Seo cúpla griangraf dúinn á úsáid chun cleachtadh a dhéanamh ar an roinnt fhada, ach d’fhéadfá é a úsáid le scileanna éagsúla agus le gach aoisghrúpa. Bainigí sult as!

This is a few photos of us using it to practice our long division but you can use it to practice various different skills and with any age group. Enjoy it!

 

 

Freagraí: 2

Rangaithe faoi Bainistíocht Ranga // Classroom Management, Uimhearthact // Numeracy, Uncategorized

2016 : Rúin Scoile na Bliana // 2016 : This year’s School Resolutions

2016-01-04 10.38.54

Cé go ndéanann muid i gcónaí ár ndícheall ar scoil – ar son na bpáistí agus, dár ndóigh, ar ár son féin – bíonn i gcónaí rud nó dhó gur féidir liom a chur i bhfeabhas. Seo 5 rúin atá le leanúint agamsa go pearsanta…..céard atá ar intinn agat féin?

While we all do our best at school all the time – for the children, and indeed for ourselves – there are always one or two things that I feel I could improve. Here are 5 resolutions that I personally am aiming to stick to…..what do you have in mind?

 1. Tabhair i bhfad níos mó moladh // Give lots more praise.

moladh

Mol an Óige agus Tiocfaidh Sí. Gach seans go bhfuil sibh á mo cheistiú anois – cén sórt rún é sin? Is é beagnach an chéad rud a deirtear dúinn sna coláistí múinteoireachta éagsúla agus cinnte, bíonn páistí á mholadh agam go mion minic. Is cuid den lá scoile é, is cuid dár ról é. Ach d’fhoghlaim mé i mbliana don chéad uair, mar gheall ar pháiste áirithe atá á mhúineadh agam, an draíocht a théann le moladh. Tuigim anois – go hiomlán – an difríocht gur féidir a dhéanamh le moladh – fiú le miongháre. Mar sin, i 2016 tá mé chun i bhfad níos mó moladh a thabhairt amach agus níos minicí – ní amháin don páiste sin, ach dóibh uilig. Tá na cártaí molta as Gaeilge ar fáil anseo.

Mol an Óige agus Tiocfaidh Sí. There’s every chance that you’re questioning me now – what sort of a resolution is that? It’s nearly the first thing we’re told in the various teacher training institutions and sure, I praise my students all the time. It’s part of the school day, it’s part of my role. However, it is only this year, while teaching a specific child, that I have seen the magic that goes with praise. I now understand – in a way I didn’t before – the difference that praise can make, or that even a smile can make. With that, in 2016, I will be throwing out lots more praise, lots more often – not just for that one child, but for all of my students. I have made cards to give the children (as Gaeilge) and they are available here.

Cártaí Molta

2. Piar-Theagaisc sa Mhata a thosú // Begin Peer-Tutoring in Maths

piar theagaisc

Seo rud amháin a bhí ar intinn agam a chur i bhfeidhm ag tús na bliana ach, faraor, níor tharla sé go fóill. Anois an t-am! Tá múinteoir eile a oibríonn liom a rinne cúrsa ar an bpiar-theagaisc seo agus a chur i bhfeidhm anuraidh, mar scéim píolóta sa scoil. Deirtear sa taighde go dtagann bhfeabhas cuimsitheach ar thorthaí na bpáistí agus níor chreid muid go hiomlán go dtí go bhfaca muid é – bhí sten níos airde ag gach páiste seachas duine amháin sa rang sin. Uair amháin sa tseachtain atá i gceist ina mbíonn na páistí ag obair ar fhadhbanna focail i mbeirteanna (de réir chumais) – duine amháin mar theagascóir agus an duine eile mar theagascaí. Ag leanúint an fráma ceistiúcháin múineann siad agus foghlaimíonn siad óna chéile. Scríobhfaidh mé póstáil iomlán faoi seo nuair atá sé tosaithe agam agus tá na hacmhainní ar fáil anseo.

This is one thing I had intended to implement at the beginning of the year but, unfortunately it hasn’t happened yet. Now is the time! Another teacher I work with completed a course on peer-tutoring and implemented it last year, as a sort of a pilot scheme in the school. The research all suggested that the children’s abilities and results would be greatly improved. We didn’t fully believe it until we saw it for ourselves. The children in his class went from strength to strength and all bar one increased their Sten scores at the end of the year. It involves one hour per week where the children work on word problems in pairs (according to ability) – one is the tutor, the other the students. By following a framework of questioning they teach and learn from each other. I will write a full blog post on this when I have it fully up and running and I have also made some accompanying resources which are available here.

Piar-Theagasc

3. Níos mó Turgnaimh Eolaíochta // More Science Experiments

science-experiments

Is dóigh go bhfuil muid uilig mar an gcéanna – go bhfuil rudaí éagsúla gur fearr linn múineadh agus rudaí eile nach ndéanann muid minic go leor ar chor ar bith. Tá súil agam nach díreach mise amháin atá ann. I mo chás féin, bhfearr liomsa Gaeilge nó Béarla a mhúineadh aon uair in ionad mata nó eolaíocht. Gan dabht, ní ligfinn dom féin an mhata a fhágáil ar leathtaobh agus, mar sin, ní chóir go mbeadh a leithéid ag tarlú i gcás eolaíochta. Admhaím nach ndéanaim dóthain ar chor ar bith. Tá athrú ag teacht ar an scéal sin i 2016! An phlean atá agam ná dhá thionscnaimh a dhéanamh in aghaidh na míosa – agus pé rud a ghabhann leo.  Is féidir na  20 tionscnamh chomh maith le teimpléad tuarisce a fháil anseo.

I’m sure we’re all the same – that there are certain things we love to teach and other things we avoid and don’t cover often enough at all. I hope it’s not just me. In my case, I would rather teach Gaeilge or English any time over maths or science. Without a doubt, I would never allow myself to skip over maths lessons and so, I shouldn’t be allowing this to happen with the science. I admit I don’t teach enough of it at all. But that’s going to change in 2016! The aim is to do cover two science experiments per month – along with the theory and information that goes along with them. I’ve made a plan so that this is easy to stick to. You can get my plan, along with 20 experiments and a reporting template here.

Turgnamh Eolaíochta4

4. Na cláracha bhalla a athrú níos minicí // Change wall displays more frequently.

2015-08-28 16.11.42

Seo ceann simplí. Tá mé go dona ag athrú na rudaí atá ar na ballaí i mo sheomra. Cinnte, tá rudaí éagsúla ann a bheidh ann ó thús deireadh na bliana ach ba cheart go mbeadh na téamaí agus obair na bpáistí féin á athrú agam níos minicí ná mar atá. An rún ná – clár amháin a athrú in aghaidh na seachtaine!

This is a simple one. I’m disastrous when it comes to changing what’s on the walls in my classroom. Granted, there are certain things that I choose to have up all year but the various themes and the children’s own work should be changed more often than it is. My resolution is – to change one display board every week!

5. Fágáil níos luaithe // To leave earlier.

clock430

Agus ar deireadh, ceann atá tábhachtach domsa go pearsanta. Tárlaíonn sé go minic domsa go mbím ar scoil go dtí a sé a chlog – nó leath i ndiaidh a cúig ar a laghad. Ní a thuilleadh. Fuair mé nuacht cuíosach deacair ó thaobh sláinte de le déanaí agus, go bunúsach, tá orm anois aire níos fearr a thabhairt dom féin. Mar chuid de sin, táim ag geallúint dom féin go bhfágfaidh mé an scoil roimh leath i ndiaidh a ceathair gach lá. Muna bhfuil sé déanta faoin am sin – ní bheidh sé déanta inniu.

Last, but not least, one that’s important for me personally at the moment. I find that more often than not, I’m in school until about six o’clock – or at least until half past five. Not anymore. I got pretty hard news healthwise recently and basically, I need to take better care of myself. With that in mind, I’m promising myself that I will leave school before half past four every day. If it’s not done my that time – it won’t be done today.

Sin é daoibh – na rúin scoile atá agamsa i gcomhair 2016. Ba bhreá liom cloisteáil – anseo nó ar Facebook – faoi na hathruithe atá ar intinn agaibh féin don bhliain úr ar scoil. Cabhraíonn muid lena chéile tríd na pleananna sin a roinnt. Níl aon duine againn foirfe – ach déanfaidh muid iarracht a bheith!!!

So there you go – the school resolutions that I have for 2016. I’d love to hear – either here or on Facebook – about the changes you all plan to make for the new year in school. By sharing, we all help each other. None of us is perfect – but we can try!!

 

 

Freagraí: 4

Rangaithe faoi Bainistíocht Ranga // Classroom Management, OSIE // SESE, Uimhearthact // Numeracy

Sracamharc ar mo sheomra ranga // A Glance around my classroom

Seo an chaoi go bhfuil rudaí leagtha amach agam i mbliana le haghaidh Rang 6. Tosóidh mé le 4 phictiúr a ghlac mé ó na cúinní sa seomra agus beidh ansin na rudaí beaga 🙂

This is how I have things laid out this year for 6th class. I’ll start with 4 pictures taken from the corners of the room and then show you the smaller things 🙂

2015-08-28 16.09.262015-08-28 16.09.38

2015-08-28 16.09.522015-08-28 16.10.04Seo mo chúinne léitheoireachta 🙂 Cúpla chathaoir deasa ag breathnú isteach ar an leabharlann.

This is my reading corner 🙂 A couple of nice chairs looking in on the library shelves.

2015-08-28 16.10.40Seo cuid de na taispeántais atá tosaithe agam – ach cinnte beidh níos mó le dul suas i rith na míosa seo! Tús maith leath na hoibre a deirtear, nach ea?

Here’s a few of the displays that I’ve started with – obviously there’ll be more to come over the course of the first month! A good start’s half the job – isn’t that what they say?

2015-08-28 16.10.51  2015-08-28 16.11.09

2015-08-28 16.11.42   2015-08-28 16.13.22

2015-08-28 16.13.28   2015-08-28 16.15.13

2015-08-28 16.15.22   2015-08-28 16.15.27

Seo an spás ghrúpa atá agam. Bíonn seo in úsáid agam chun an léitheoireacht a chloisteáil, grúpa ag an am. Bíonn sé in úsáid go minic le linn na stáisiúin agus más rud é go bhfuil grúpa á thógáil ar taobh agam chun tacaíocht breise a thabhairt dóibh ag am mata. Tá go leor acmhainní ar na seilfeanna anseo chomh maith.

This is my group space. I use this space to hear the children reading, one group at a time. It’s often used during stations and  also if I’m taking a group to one side to give them extra support during maths. There’s also lots of supplies stored on the shelves in this area.

2015-08-28 16.12.02   2015-08-28 16.12.14

2015-08-28 16.12.22

Seo an stáisiún eagraíochta atá agam. Bíonn filteáin ag gach páiste, ina choiníonn siad a gcuid oibre go léir, bileoga oibre, cóipeanna, srl. Tá stápléirí, pollairí agus gliú ann ionas go mbeadh rudaí in ord agus in eagar.

This is my organisation station. Each child has a folder, in which they keep all of their work, worksheets, photocopies, etc. Theres staplers, hole punches and glue there so that things stay organised.

2015-08-28 16.12.31   2015-08-28 16.12.45

Seo an áit go mbeidh na téacsleabhair uilig nuair a thógann na páistí isteach ar an Luan iad. Beidh na cóipleabhair á choinneáil sna trádairí ar bharr.

This is where all of the textbooks will be stored when the children bring them in on Monday. The copies will be kept in the trays on the top.

2015-08-28 16.13.36

Mar is eol daoibh uilig, tá go leor pleanála déanta agam le haghaidh na stáisiúin. Is sa chófra seo go mbeach na hacmhainní uilig á stóráil agus nuair atá na stáisiúin ar siúl beidh na treoracha agus pé rud atá de dhíth uaidh gach grúpa cutha sna boscaí agam ar maidin ionas nach mbeidh le déanamh ach na boscaí a thabhairt amach. Éasca!

As you are all aware by now, I’ve done lots of planning for station teaching. It’s in this cupboard that I’ll be storing all of those resources and then when stations are happening  I’ll put the instructions and materials required for each station in the boxes that morning so that all that will be required is to hand out the boxes. Easy!

2015-08-28 16.13.44

2015-08-28 16.13.57   2015-08-28 16.14.11

Seo na jabanna ranga, seanfhocail, rialacha ranga, ríomhairí ranga agus cúpla rud eile a cheap mé b’fhéidir go mbeadh suim agaibh ann.

Here’s my classroom jobs list, seanfhocail na seachtaine, quote of the week, classroom rules, the classroom computers and a couple of other bits and pieces I thought you might be interested in.

2015-08-28 16.16.14   2015-08-28 16.15.51

2015-08-28 16.15.56   2015-08-28 16.15.04

2015-08-28 16.16.05   2015-08-28 16.16.18

2015-08-28 16.19.43   2015-08-28 16.11.22

2015-08-28 16.12.58   2015-08-28 16.11.28

Seo an clár bán réidh le dul. Bíonn an obair bhaile, focal an lae, word of the day agus an dáta i gcónaí ann san áit chéanna.

This is my whiteboard good to go. The sections for homeword, focal an lae, word of the day and the date stay always in the same place.

2015-08-28 16.16.31   2015-08-28 16.23.47

2015-08-28 16.23.22   2015-08-28 16.23.26

2015-08-28 16.23.35   2015-08-28 16.23.55

Agus ar deireadh, mo bhord féin agus m’áit ríomhaireachta féin.

And lastly, my own desk and my own computer station.

2015-08-28 16.13.11   2015-08-28 16.15.42

Sin é! Súil agam gur maith libh é agus b’fhéidir go mbeadh inspioráid le fáil ann ag duine éigean. Le bhur dtoil, má tá pictiúir agaibh de bhur seomraí ranga go mbeadh suim ag ár léitheoirí iontu, bígí cinnte iad a roinnt linn 🙂

That’s it! I hope you like it and that maybe somebody will get some kind of inspiration from it. Please share any photos you have of your classroom’s that you think readers might like 🙂

Freagraí: 4

Rangaithe faoi Acmhainní // Resources, Bainistíocht Ranga // Classroom Management

Cén chaoi pleanáil a dhéanamh don mhúinteoireacht stáisiúin // How to plan for station teaching

stations imageIs bealach iontach iad na stáisiúin seans a thabhairt do na daltaí topaic a chlúdú, ag cinntiú go bhfuil na foghlaimeoirí éagsúla san áireamh. Ligeann na stáisiúin dúinn tabhairt faoin obair ghrúpa, obair neamhspleách, obair gníomhach, feidhmiú praiticiúil, ionchorprú TFC agus seans don mhúinteoir obair a dhéanamh le grúpaí beaga. Má bhíonn cabhair nó tacaíocht ar fáil ó mhúinteoir eile nó CRS, is mór an cabhair sin, dar ndóigh, ach is féidir le múinteoir amháin na stáisiúin a éagrú leo féin gan amhras – tá sé uilig sa phleaneáil. Seo an bealach go mbíonn siad leagtha amach agamsa.

Station teaching is an excellent way to allow the students to cover a topic allowing for the different intelligences and learning styles while incorporating collaborative learning, individual learning, active learning, practical applications, incorporation of ICT and a chance for the teacher to work closely with small groups. If you have the help or support of a second teacher or an SNA, this can be of great help but one teacher can get stations up and running alone – it’s all in the planning. This is how plan for them.

Gach seachtain bíonn uair amháin agam do na stáisiúin uimheartha agus uair amháin do na stáisiúin liteartha (Gaeilge seachtain amháin agus Béarla an chéad seachtain eile). Bíonn 6 ghrúpa páistí agam le 6 gníomhaíocht éagsúla agus déanann siad 20 nóiméad ag aon stáisiún amháin. Ag deireadh na míosa bíonn 6 stáisiún Gaeilge, 6 stáisiúin Béarla agus 12 stáisiún Mata déanta ag gach páiste. Sa bhealach seo, bíonn dhá thopaic sa mhata clúdaithe in aghaidh na míosa agam chomh maith leis na scileanna éagsúla sa litearthacht. Seo Mí Mheán Fomhair, mar shampla.

Each week I have one hour for numeracy stations and one hour for literacy stations (Irish one week and English the next). I have 6 groups of children with 6 different activities and they spend 20 mins at each station. This means that at the end of the month each child has completed 6 Irish stations, 6 English stations and 12 Maths stations. Here’s my September, as an example.

Meán Fomhair / September :

Seachtain 1 :      Mata : Luach Suíomh – Stáisiún 1 – 3 (3 x 20 nóim)

Gaeilge : Seit 1 – Stáisiúin 1 – 3 (3 x 20 nóim)

Seachtain 2 :      Mata : Luach Suíomh – Stáisiún 4 – 6 (3 x 20 nóim)

Béarla : Seit 1 – Stáisiúin 1 – 3 (3 x 20 nóim)

Seachtain 3 :       Mata : Achar – Stáisiún 1 – 3 (3 x 20 nóim)

Gaeilge : Seit 1 – Stáisiúin 3 – 6 (3 x 20 nóim)

Seachtain 4 :       Mata : Achar – Stáisiún 3 – 6 (3 x 20 nóim)

Béarla : Seit 1 – Stáisiúin 3 – 6 (3 x 20 nóim)

literacyGach mí, sna stáisiúin liteartha, bíonn seans ag gach páiste tabhairt faoi gníomhaíochtaí dírithe ar :

Each month, during literacy stations, each child has an opportunity to engage in activities based on :

 1. Labhairt / Oral Language
 2. Léitheoireacht / Reading
 3. Scríbhneoireacht / Writing
 4. Éisteacht / Listening
 5. Foclóir / Vocabulary
 6. Gramadach / Grammar

mathsI gcás an mhata de, seo an ord ina chlúdóigh mé na topaicí uilig – dhá cheann in aghaidh na míosa :

In the case of maths, this is the order in which I will cover all of the topics – two per month :

 1. Meán Fómhair / September : Luach Suíomh / Place Value

Achar / Area

 1. Deireadh Fómair / October : Céatadáin / Percentages

Airgead / Money

 1. Samhain / November : Codáin / Fractions

Fad / Length

 1. Nollaig / December : Deachúlacha / Decimals

Seans / Probability

 1. Eanáir / January : Iolrú / Multiplication

Uimhreacha Treocha / Negative Numbers

 1. Feabhra / February : Roinnt / Division

Meáchan / Weight

 1. Márta / March : Cruthanna 2-T / 2-D Shapes

Cruthanna 3-T / 3-D Shapes

 1. Aibreán / April : Línte & Uillineacha / Lines & Angles

Cothromóidí / Equations

 1. Bealtaine / May : Am / Time

Sonraí / Data

 1. Meitheamh / June : Toilleadh / Capacity

Uimhirsheichimh / Number Sequencing

Seo an teimpléad a bhíonn in úsáid agam chun cuspóirí foghlama chuile seisiúin a léiriú. Cuirim seo mo chuid pleanála coicíse agus le mo chuntas míosúil chomh maith.

This is the template that I use to document the learning objectives for each session. I include this in my fortnightly plans and in my cuntas míosúil too.

Stáisiúin Mhata - Airgead5Feicfidh sibh go bhfuil pacáisté d’acmhainní ar fáil i mo shiopa TpT do na stáisiúin uilig, litearthacht agus uimhreacht – pacáistí sa Ghaeilge (tá siad buí), pacáistí sa Bhéarla (tá siad dearg) agus pacáistí sa mhata (tá siad gorm). Seo samplaí thíos. Tá dóthain ann cheanna féin le haghaidh Meán Fómhair, Deireadh Fómhair agus Samhain. Táim ag súil go mbeadh pacáistí eile ar fáil go luat – Coinnigí súil amach.

You will see that there are some of my station packs already available from my TpT store for both literacy and numercy – Irish packs (these are yellow), English packs (these are red) and Maths packs (these are blue). You can see some samples below. There are enough available already for September, October and November. I hope that there will be further station packs available in the near future – Watch this Space.

Stáisiúin Mhata - Airgead4 Stáisiúin Gaeilge - Seit 1e Stations in English - Set 1e

Freagra

Rangaithe faoi Bainistíocht Ranga // Classroom Management, Litearthacht // Literacy, Uimhearthact // Numeracy

‘Seanfhocal na Seachtaine’ & ‘Quote of the Week’

Seanfhocal na SeachtaineQuote of the Week - English

Seo rud bheag a dhéanaim gach uile seachtain ar scoil agus feicim go gcuireann sé go mór le saol an seomra ranga i go leor bealaí éagsúla. Ag tús na seactaine bíonn seanfhocal nua, as Gaeilge, agus quote nua, as Béarla, á chrochadh agam. Labhraíonn muid faoin dá rud maidin Dé Luain, míníonn muid céard atá i gceist leo, bíonn plé againn ar an duine a dúirt, nó ar an stair atá taobh thiar de. Cuidíonn na seanfhocail go mór le Gaeilge na bpáistí, sa chaint, sa scríbhneoireacht, ó thaobh chultúr an teanga de, ó thaobh staire de agus baineann siad sult as úsáid a bhaint astu i rith na seachtaine. (Tugaim pointí ClassDojo dóibh más féidir iad a úsáid!!) I gcás na cinn as Béarla, bíonn siad spreagúil go nádúrtha agus faigheann na páistí muinín astu – i ngan fhios daoibh féin. Chomh maith le sin, is bealach deas, nádúrtha é na daoine a dúirt, a chur in iúl dóibh – údair, polaiteoirí cáilúila, ceannairí domhanda, filí, aisteoirí, is ar uile. Nós simplí agus éasca atá cabhrach gan dabht agus a chuireann leis an seomra ranga ag an am céanna. Tá sampla nó dhó thíos agus is féidir clicéail ar na híomhánna thuas le dul ag mo shiopa TpT chun iad a cheannach, má tá suim agat.

This is a little thing that I do every week at school and I see that it adds largely to classroom life in lots of ways. At the beginning of the week I hang a new seanfhocal (Irish proverb) and a new quote, in English. We speak about the two things every Monday morning, we explain what they mean, we discuss the person who said the quote and the history behind them. The proverbs really help the children with their Irish, both spoken and written, in terms of the culture of the language and from a historical point of view. The children enjoy using them whenever they can throughout the week. (I give them ClassDojo points if they can include them during the week!!). The Quote of the Week is always motivational by nature and the children gain encouragement and confidence from them – without even realising it. As well as that, it’s a lovely, natural way to introduce them to the various people who spoke the words – authors, famous politicians, world leaders, poets, actors, and more. Overall, this a simple and effective weekly routine and the nice colourful posters add to the classroom at the same time. There’s a couple of examples below and you can click on the images at the top to go to my TpT store where you can purchase them, if you’re interested.

Quote of the Week - English1 Quote of the Week - English2 Seanfhocal na Seachtaine1 Seanfhocal na Seachtaine2

Freagraí: 2

Rangaithe faoi Acmhainní // Resources, Bainistíocht Ranga // Classroom Management, Litearthacht // Literacy, OSIE // SESE