Cartlanna Míosa: Lúnasa 2018

Seomra Ranga 2018/19

Seo tús curtha le mo sheomra ranga don bhliain scoile nua seo. Is Rang 3 a bheidh agam. Ghlac mé an chéad ceithre phictiúr ó chúinní an tseomra.

Here’s a start to my classroom for this new school year. I will have 3rd class. I took these first four pictures from each corner of the room.

2018-06-28 12.37.092018-06-28 12.36.572018-06-28 12.36.412018-06-28 12.36.25

Seo conas mar a bhíonn rudaí á choinneál agam – rudaí a bhíonn in úsáid go laethiúil againn idir pinn agus pinn luaidhe, gliú, siosúir, marcóirí, criáin, is ar uile. Tá dhá thaobh leis an seilf seo (a tháinig ó Ikea) agus bíonn na cláracha bána beaga ar bharr agam.

This is how I keep bits and pieces – things that we’ll use daily such as pens, pencils, glue, scissors, markers, crayons, etc. There are two sides to this shelf (which came from Ikea) and I keep the mini whiteboards on top.

2018-06-28 12.37.332018-06-28 12.37.212018-06-28 12.37.24

Ar leac fuinneoige amháin tá na trádairí ina mbíonn na cóipleabhair agus a bhíonn ag cabhrú liom smacht a choinneáil ar an bpróiséas cheartúcháin. Tá lipéidí orthu le cabhrú leis na páistí a bheith eagraithe agus a gcóipleabhair a chur ar ais san áit cheart. Ar an dara leac fuinneoga tá na boscaí a bhíonn in úsáid agam do na stáisiúin – chun na háiseanna a bhailiú do na grúpaí éagsúla. Ligeann siad dom réamh-eagrúchán a dhéanamh agus an glanadh suas a fhágáil go deireadh an lae nuair is gá. Tá na trádairí agus boscaí seo agam le cúpla bliain anuas ach tháinig siad uilig ó siopaí ar nós Mr. Price nó Dealz ag an am.

On one window sill I have the trays I use to store copies and to track what needs to be corrected. These are marked with the subjects in order to help the children to be organised and to return copies to the right place. On the second window sill are the tubs that I use for station teaching – for gathering the required resources for each group. These allow me to prep in advance and to complete the tidy up process after school when required. I’ve had all of the trays and tubs for a few years now but they all came from shops such as Mr. Price or Dealz at the time.

2018-06-28 12.38.462018-06-28 12.38.37

Seo cúinne na ngrúpaí. Is áit seo a bhíonn in úsáid agam chun grúpaí beaga a thabhairt chun cabhair breise a thabhairt dóibh fad is atá na páistí eile ag obair go neamhspleách – don chuid is mó ag am liteartha nó ag am mata. Tháinig an cairpéad, na binsí agus agus na cúisíní ó Ikea. Tá cláracha bána beaga agus cúplá áis eile istigh sna tarracáin beaga.

This my group corner. It’s a space I use to take small groups aside and give them extra support while the other children are working independently – most often during literacy and maths. The rug, the benches and the pink cushions came from Ikea. There are mini whiteboards and some other useful resources in the little drawers.

2018-06-28 12.39.482018-06-28 12.39.422018-06-28 12.39.25

Seo mo chúinne leabhairlainne. Tháinig an cairpéad agus na cathaoireacha in Ikea (ag ceapadh b’fhéidir go bhfuil fadhb agam faoin am seo!!) agus tá an córas leabhairlainne féin déanta agamsa agus ar fáil go hiomlán dátheangach anseo.

This is my library corner. The rug and the chairs came from Ikea (I’m thinking maybe I have a problem at this stage!!) and I created the printed library system myself. It’s fully bilingual and available here.

2018-06-28 12.42.532018-06-28 12.42.592018-06-28 12.42.44

Cúpla pictiúr de mo chuid cláracha bána. Ceann mór ar a bhfuil na soilse tráchta don measúnú agus áit chun an TAFF agus TAL a léiriú agus ceann don obair bhaile. Tagann na cártaí TAFF agus TAL i nGaeilge agus i mBéarla anseo.

A couple of photos of my whiteboards. The big one has the traffic lights for assessments and a place to display the WALT and WILF. The smaller board is for homework. The WALT and WILF cards are available here both in Irish and English.

2018-06-28 12.40.062018-06-28 12.40.142018-06-28 12.40.29

Tá an t-ádh linn sa scoil go bhfuil sliderobes againn sna seomraí ranga agus iad iontach chun áiseanna a choinneáil eagraithe. Seo cúpla pictiúir de mo chuid áiseanna sa bhealach ina mbíonn siad stóráilte agam.  An bhfuil sé soiléir go bhfuil mé tógtha le lipéid??

We’re lucky in my school to have sliderobe storage in our classrooms which are brilliant for keeping everything organised. Here’s a few pictures of my resources in the way that I store them. Can you tell I like labels??

2018-06-28 12.40.592018-06-28 12.41.152018-06-28 12.41.382018-06-28 12.42.06

Seo cuid de na rudaí atá ar na ballaí cheanna féin agam – rudaí nach dtiocfaidh anuas ar chor ar bith don bhliain. Is féidir teacht ar na réamhfhocail anseo, na ceisteanna comónta anseo, na seanfhocail anseo agus na quotes anseo.

These are some of the things that I’ve already put up on the walls – things that won’t come down at all for the year. You can get the prepositions here, the common questions here, the seanfhocail here and the quotes here.

2018-06-28 12.43.162018-06-28 12.41.452018-06-28 12.40.24

Seo na dualgais ranga a bheidh ag na páistí. Athróidh siad gach seachtain.

These are the classroom jobs that the children will have. They’ll change each week.

2018-06-28 12.39.10

Críochnóidh mé le cúpla pictiúr eile sa seomra : tarracáin chun páipéir a stóráil, samplaí de na cláracha balla réidh le dul, an bosca solais, stáisiún ríomhaireachta agus rud nó dhó eile.

I’ll finish with a few other photos : drawers for storing paper, some of the display boards ready to go, my lightbox, the computer area and a couple of other bits and pieces.

2017-08-29 15.10.122018-06-28 12.43.262018-06-28 12.39.542018-06-28 12.38.112018-06-28 12.37.562018-06-28 12.37.382018-06-28 12.37.47

Tá súil agam go bhfuil smaoineamh nó dhó anseo a bheadh cabhradh daoibh. Go n-éirí libh uilig le tús na bliana nua!

I hope there was something useful there to some of you. Wishing you all the best of luck with the new school year.

Freagra

Rangaithe faoi Uncategorized