Cartlanna Míosa: Bealtaine 2015

Suíomhanna Úsáideacha do mhúineadh na Gaeilge & Béarla // Useful Sites for teaching Irish & English

Seo cuid mhaith suíomhanna go mbíonn in úsáid agam go mion-minic agus mé ag múineadh litearthachta. Tá súil agam go mbeadh rud nó dhó nua anseo do gach éinne. Bainigí sult as an tocailt! Here are some sites that I use all the time when teaching literacy. I hope that there’s something new here for everybody. Happy digging!

literacy

Litearthacht

Gaeilge

Áiseanna Digiteach Shéideáin Sí http://www.gaeilge.ie/about-foras-na-gaeilge/seidean-si/?lang=en Is féidir na dlúthdhioscaí uilig a úsáid ar line anseo.

Snas ar Scéal http://www.nicurriculum.org.uk/snas_ar_sceal/index.html – spreagadh scríbhneoireachta as Gaeilge do pháistí. Tá cluichí idir-gníomhachta ann agus cártaí ar dhá leibhéal éagsúla. Faighim an-úsáideach iad seo a bheith lánaithe agam agus ar fáil dóibh agus iad i mbun aon tasc scríbhneoireachta.

Leaganacha Gaeilge d’úrscéálta http://www.nicurriculum.org.uk/irish_medium/key_stage_3/areas_of_learning/index.asp San áireamh tá : Capall Cogaidh , Is Mise David, Anne Frank – Dialann Cailín Óig, An Gasúr a Chaith Pitseámaí Stríocacha, agus Leabhair Oibre do chuid acu.

Straitéisí scríbhneoireachta agus léitheoireachta as Gaeilge http://www.nicurriculum.org.uk/irish_medium/key_stage_3/areas_of_learning/gaeilge.asp – idir ghramadach, léitheoireacht, fónaic agus poncúlacht, tá go leor leor atá úsáideach anseo sna hárdranganna.

Go maith do cheachtanna éisteachta www.abair.ie – áis mhait ó thaobh foghraíochta de. Iontach mhaith chun taithí a thabhairt dóibh ar na canúintí éagsúla muna bhfuil meascán ann idir múinteoirí na scoile.

Béarla

Creative Writing http://www.thecreativitycore.com/the-blog – Based on the US Common Core rather than on the Irish curriculum but some great ideas on the blog section of this site nonetheless.

Some brilliant literacy ideas for all class age groups at https://www.literacyshed.com/ and especially on their blog http://www.literacyshedblog.com/ . Beware – once you start looking here – you’ll lose hours.

While there are plenty of sites out there that use ‘The Hero’s Journey’ model of creative writing but this one http://examples.yourdictionary.com/examples-of-each-stage-of-a-hero-s-journey.html uses Lilo and Stitch as an example, making it easier to explain to the children. This is a great format to begin in the older classes.

Some great literacy-based interactive games at http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/interactive/literacy.html . Something for everything here.

I’ve used this site with both Junior Infants and with 6th Class (Early Years / Keystage 1 / Keystage 2) http://www.crickweb.co.uk/ks2literacy.html . It covers many areas withing literacy in the form of online interactive games. I’ve found children of every age to be very enthusiastic.

Some good downloadables on http://www.theclassroomkit.com/literacy-resources.html

Freagra

Rangaithe faoi Litearthacht // Literacy

Suíomhanna ar Líne atá úsáideach do Mhúineadh Matamaitice // Useful sites for teaching Maths

maths

Tá súil agam go mbeadh sibh in ann teacht  ar rud nó dhó nua anseo. Seo, go bunúsach, na suíomhanna ar líne go mbímse ag baint úsáide as go laethúíl. I hope that you can all find one or two new ideas here. This is, essentially, the sites online that I use for maths on a daily basis.

1. Áiseanna as Gaeilge chun mata a mhúineadh http://www.nicurriculum.org.uk/irish_medium/key_stage_3/areas_of_learning/matamaitic.asp  Taca le Mata : go leor bileoga oibre (Leibhéal 5 in úsáid agam le Rang 6) agus Luaigh Airgead, Déan Mata : bealaí iontacha an mhata a choinneáil suimiúl agus réalaíoch do na páistí.

2. Foclóir Matamaitice – http://www.ccea.org.uk/focloirmata/ – téarmaíocht matamaitice as Gaeilge

3. Classmaths.com http://www.classmaths.com/ – cluichí matamaitice agus iad briste síos de réir snáithe an churaclaim. Maths games broken down according to the curriculum strands.

4. Illuminations http://illuminations.nctm.org/Search.aspx?view=search&type=ls&gr=6-8 – Mata Gníomhach agus Imscrúdaitheach atá go hiontach sna hardranganna. Active and investigative maths lessons for the senior classes.

5. Maths Drills http://www.math-drills.com/ – go leor bileoga oibre ar fáil anseo. Cé gur suíomh as Béarla atá ann – is féidir fós é a úsáid go minic toisc gur druileanna atá i gceist. Lots of worksheets available here. Although in English – they are still often useful as it’s drills rather than word problems for the most part.

6. Starter of the Day – http://www.transum.org/Software/SW/Starter_of_the_day/ – Seo suíomh iontach chun tús a chur le ceacht mata – nó tús a chur leis an lá fiú. Athríonn an puzail nó an fhadhb gach lá agus is féidir dul siar ar na sean-phuzail chomh maith. This is a great site to use for starting a maths lesson, or for starting the day even. The puzzle or problem changes each day and you can look back at previous puzzles.

7. UK Numeracy Strategy http://www.edu.dudley.gov.uk/primary/Strategymaterials/nnsdocuments.htm  – cé go mbíonn sé deacair uaireanta teacht ar an rud atá de dhíth ort ar an suíomh seo, is fiú go mór dul tríd. Tá go leor ann do na leibhéil éagsúla agus é mar chuid den stráitéis uimhreachta sa Ríocht Aontaithe.  Although I find it can sometimes be tricky to find what you’re looking for here, it’s well worth going through. There’s plenty there for the various levels and is all part of the UK Numeracy Strategy.

Freagra

Rangaithe faoi Uimhearthact // Numeracy

Mionionad ar Aibhneacha // Mini-unit on Rivers

Aibhneacha

Chun tús a chuir leis an mionionad seo (a rinne mé thar thar seactain scoile) theaspeáin mé dóibh léiriú powerpoint a thug seans dúinn na focail tábhachtach tíreolaíochta a phlé agus a fhoghlaim. Tá an léiriú powerpoint ar fáil i mo shiopa TpT agus tá nasc ag an mbun. I ndiadh iad a fhoghlaim, bhí ar na páistí lipéid a chur ar an mbileog seo.

To begin this mini-unit ( which I taught over the course of a school week) I showed them a powerpoint presentation which gave us the opportunity to discuss the important geographical terminolgy, and to learn what it means. The powerpoint presentation is available in my TpT store and there is a link below. After learning the terms, the children had to label the following this picture.

2015-05-14 11.28.34Sa dara cheacht, d’imir na páistí cluiche meaitseála, agus iad i mbeirteanna. Bhí orthu gach gné fisiceach den abhainn a mheaitseáil leis an míniú cuí. Tá na cártaí beaga ar fáil i mo shiopa TpT (nasc ag an mbun). Tá siad lánaithe agus gearrtha agam agus seit do gach beirt i málaí plaisteacha. Fuair na páistí go raibh an tasc dúshlánach go leor. Thóg sé roinnt ama orthu é a dhéanamh. Bhain siad sult as iad a cheartú nuair a chuala siad cé mhéad a bhí go mícheart acu. Seo cuid dóibh i mbun oibre.

In the second lesson, the children played a matching game, in twos. They had to match each river feature with the appropriate meaning or description. The cards are available in my TpT store (link below). I’ve laminated and cut them and have a set per pair in plastic bags. The children found this activity challenging. It took them a while to complete it. The really enjoyed it and were enthusiastic about correcting their work when they heard how many were wrong. Here are some of them working on this.

2015-05-15 11.42.43 2015-05-14 11.02.38 2015-05-14 11.01.45

2015-05-14 11.01.59 2015-05-14 11.09.29

Sa cheacht deirneach, d’éist muid le píosa ceoil a scríobh Johann Strauss, darbh ainm ‘The Blue Danube’. Is féidir é a chloisteáil ag an nasc seo https://www.youtube.com/watch?v=_CTYymbbEL4. I ndiadh sin, chuir mé ag tabhairt faoi thóraíocht taisce léarscáile. Bhain siad an sult as an gníomhaíocht seo agus bhí siad uilig an-ghníomhach le linn an cheachta seo. Bhí ceithre léarscáileanna difriúla acu agus bileog oibre le líonadh isteach – iad uilig bunaithe ar Abhainn na Danóibe. Seo iad ag tabhairt faoi.

In the final lesson, we listened to a piece of music written by Johann Strauss, called ‘The Blue Danube’. You can here it at this link https://www.youtube.com/watch?v=_CTYymbbEL4. After that, I had them undertake a map treasure hunt. They really enjoyed this activity and were all very engaged during this lesson. They had four different maps and a worksheet of questions to complete – all based on the River Danube. Here they are working on it.

2015-05-15 11.20.51 2015-05-15 11.20.57 2015-05-15 11.21.12

2015-05-15 11.22.30 2015-05-15 11.25.42 2015-05-15 11.36.56

2015-05-15 11.36.35

Is féidir an léiriú powerpoint a fháil anseo i mo shiopa ar TpT.

You can get the powerpoint presentation here in my TpT Store.

Is féidir an chluiche meaitseála a fháil anseo i mo shiopa ar TpT.

You can get the matching game here in my TpT Store.

Is féidir an tóraíocht taisce léarscáile a fháil tríd comórtas ar leathanach Facebook Réalta Ranga.  Déan trácht air agus roinn an phóstáil cuí.

You can get the maps treasure hunt through the competition on the Réalta Ranga Facebook page. Comment on and share the appropriate post.

Freagra

Rangaithe faoi OSIE // SESE

An 10 Leabhair is Fearr liom léamh do na Naíonáin // The 10 Books I most like to read to the Infants

Micí Meabhrach

Scríofa ag Simon James agus aistrithe go Gaeilge ag Uinsionn Ó Domhnaill.

Foilsithe ag An Gúm.

Scéal faoi bhabaí óg atá an-chliste go deo atá ann. Bíonn an nuachtán á léamh aige, téann sé ar scoil, oibríonn sé mar dhoctúir san ospidéal agus téann sé amuigh sa spás. Is scéal iontach greannmhar é agus is breá leis na páistí é.

2015-05-14 19.53.11

Nóinín agus Róllaí Póllaí

Scríofa ag Eibhlís Ní Dhonnchadha agus maisithe ag Dómhnal Ó Bric.

Foilsithe ag An Gúm.

Scéal álainn le léamh ag tús an earraigh. Buaileann Nóinín le seilide, le h-éan atá gnóthach, le damhán alla atá dána, le beacha atá dúr, le féileachán atá galánta agus le cat atá crosta go dtí go n-aimsíonn sí a cara, Róllaí Póllaí faoi dheireadh. Bíonn bláthanna uilig an earraigh le feiceáil aici ar an mbealach. Tá ceithre amhráin bheaga mar chuid den scéal agus tá dlúthdhiosca a thagann leis an leabhar.

2015-05-14 19.54.53

Nóinín agus Siar Aniar!

Scríofa ag Eibhlís Ní Dhonnchadha agus maisithe ag Dómhnal Ó Bric.

Foilsithe ag An Gúm.

Sa leabhair seo tá Nóinín i mbun aicsin arís lena cairde éagsúla ón gcéad leabhar thús ach an uair seo is scéal samhraidh atá ann agus buaileann siad le portán darbh ainm Siar Aniar. Arís tá dlúthdhiosca leis agus tá na hamhráin go hiontach sa leabhair seo.

2015-05-14 19.55.06

Déanann Rosie Réidh

Scríofa agus maisithe ag Trisha Deery.

Foilsithe ag Dog Ears.

Is scéal álainn seo faoi chailín óg agus í ag gléasadh le dul ag cóisir bhreithlá. Tá na pictiúir álainn amach is amach agus osclaíonn amach cuid de na leathanaigh chun iad a dhéanamh níos mó. Seo i gcónaí ceann de na scéalta gur fearr leis na naíonáin.

2015-05-14 19.55.22

Vera agus a Veidhlín

Scríofa ag Máire Breatnach agus maisithe ag Robert Ballagh.

Foilsithe ag An Gúm.

Scéal álainn faoi Vera óg. Faigheann sí a céad veidhlín agus tosaíonn sí ag foghlaim conas é a sheinnt le cabhair ó Mhamaí agus ón múinteoir ceoil. Is treoirleabhar iontach é d’aon pháiste – ach go háirithe nuair atá siad ag tosú ar uirlis ceoil nua.

2015-05-14 19.54.05

Dónall an Chlúimh agus An-Ocras Air!

Scríofa ag Eric Carle agus aistrithe go Gaeilge ag Denis Courtney.

Foilsithe ag Scholastic.

Seo an scéal atá ar eolas againn go léir agus é go hálainn as Gaeilge. Níl páiste ar bith amuigh ansin nach mbeadh faoi dhraíocht ag breathnú ar Dhónaill agus é ag aistriú ina fhéileachán álainn.

2015-05-14 19.53.32

Spidey

Scríofa ag Carmel Uí Cheallaigh agus maisithe ag Fintan Taite.

Foilsithe ag Cló Mhaigh Eo.

Scéal iontach faoi Shéimí beag. Tá an-suim aige sna damháin alla agus tá samhlaíocht den chéad scoth aige. Dar leis, bíonn damháin alla le feiceáil i ngach áit. Baineann na páistí uilig sult as scéal seo – iad gur maith leo damháin alla agus iad go bhfuil eagla orthu rompu chomh maith.

2015-05-14 19.54.21

Is breá le Lúlú an Leabharlann

Scríofa ag Áine Nic Cuinn agus maisithe ag Rosalind Beardshaw.

Foilsithe ag Alanna Books.

Leabhar dheas seo ina dtéann Lúlú ag an leabharlann. Faigheann sí cárta leabharlainne, éisteann sí le scéal á léamh, roghnaíonn sí leabhair agus labhrann sí leis an mbeann atá taobh thiar den chuntar. Tagann CD leis an leabhar ar a bhfuil an scéal le cloisteáil i 22 teanga éagsúla.

2015-05-14 19.54.38

Bronntanas do Mhamaí

Scríofa ag Vivian French, aistrithe go Gaeilge ag Máire Nic Mheanman agus maisithe ag Dana Kubrick.

Foilsithe ag An Gúm.

Breithlá Mhamaí atá ann agus tá fadhbanna ag Séimí óg agus é ag déanamh iarrachta bronntanas a eagrú di. Sa deireadh, tugann sé bosca folamh di – atá lán go barr de phóga móra. Gleoite amach is amach.

2015-05-14 19.53.49

Cáca don Rí

Scríofa ag Ailbhe Nic Giolla Bhrighde agus maisithe ag Steve Simpson.

Foilsithe ag Futa Fata.

Tá Rúbaí ag déanamh cácá don Rí agus é fíor-thábhachtach go mbeadh sé foirfe. Airm luchóga a bhíonn ag cabhrú léi. Dar ndóigh, tarlíonn tubaiste agus ag an nóiméad deirneach bíonn ar gach éinne oibriú le chéile chun chóisir bhreithlá an Rí a shábháil.

2015-05-14 19.55.35

Freagra

Rangaithe faoi Litearthacht // Literacy

PALS Foghlaim Léitheoireachta Piarchuidithe // PALS Peer Assisted Learning Strategies for Reading

2015-04-21 18.43.29Seo córas iontach a thosaigh mé i mbliana an léitheoireacht a chur chun cinn. Thosaigh mé leis i ndiadh cúrsa samhraidh a dhéanamh a bhí bunaithe air. Caithfidh mé a rá go raibh na páistí an-thógtha leis agus níl dabht ar bith gur chabhraigh sé ó thaobh fonn léitheoireachta a chruthú de. Is i gcás an Bhéarla a rinne mé i mbliana é (bhí na hacmhainní i mBéarla sa phacáiste a tháinig leis an gcúrsa agus ní raibh mé ag iarraidh tabhairt faoin aistriúchán roimh é a thríáil) ach toisc go raibh sé chomh iontach sin, tá mé cinnte chun é a dhéanamh sa Ghaeilge chomh maith an bhliain seo chugainn.

This is an excellent system that I began using this year to develop reading. I began using it after completing a summer course based on it last summer. I have to say that the children are very much on board with it and I have no doubt that it has helped to create and promote a desire to read. I’ve used it for English reading this year (the resources required came in English with the course package and I was reluctant to undertake the translation before trying it first). However, as it has been so worthwhile, I will definitely be using this in Irish also next year.

pals manual

 Bhuel, céard é? Is córás léitheoireachta é in mbíonn leabhar idir gach beirt sa rang agus go mbíonn siad á léamh le chéile. Bíonn siad ag obair i mbeirteanna atá ar an leibhéal léitheoireachta céanna. Fad is atá duine amháin ag léamh os ard bíonn an duine eile ag leanúint an téacs agus ag cabhrú leo aon botúin a cheartú (Glaonn an córas ‘Check it’ ar seo), achoimre a dhéanamh (‘Retell’), an t-eolas is tábhachtaí a phiocadh amach i ndiadh gach dara h-alt (‘Paragraph Shrinking ), agus conas tuartha a dhéanamh maidir leis an scéal (‘Prediction Relay’). Tá ceachtanna ag tús na scéime ina mhúintear conas na scileanna seo a úsáid agus tá script ann dóibh le leanúint ionas go mbíonn siad á cheartú a chéile i mbealach atá oiriúnach.

So, what is it? It’s a reading system in which the children work in pairs and each pair reads a book together. They work with another student who is at a similar reading level to themselves. While one is reading aloud, the other is following the text and helping them to correct reading errors (This is called ‘Check it’), to summarise (‘Retell’), to extract the important information (‘Paragraph Shrinking’) and to make predictions (‘Prediction Relay’). There are lessons at the beginning of the process which teach how to use these skills and there is a script that they use so that correcting each other happens in a helpful, and suitable, way.

 

Tá córas pointí ann chomh maith atá éasca le n-úsáid agus atá go hiontach chun suim na bpáistí a choinneáil. Athríonn siad idir léitheoir agus ceannaire gach 5 nóiméad agus mar sin d’fhéadfadh an ceacht a bheith chomh fada nó chomh gearr is atá uait ar an lá. Molann siad é a chleachtadh trí uair sa seachtain ach shíl mé go raibh sin mí-réalaíoch amach is amach. An rud a rinne mé ná gur chaith mé thart ar seachtain go leith ag tús na bliana á dhéanamh gach lá chun na scileanna agus próiséis éagsúla a mhúineadh agus i ndiadh sin bhí sé á dhéanamh uair amháin sa seachtain againn, ar feadh 20 / 30 nóiméad.

There is also a points system which is easy to use and is an excellent tool for keeping all of the children interested and engaged. They alternate from ‘Reader’ to ‘Coach’ and back again every five minutes and this means that the lesson can be either as long or as short as you need on any given day. The course directors advice using PALS three times per week but I thought this was unrealistic in the modern classroom. What I did was, I spent a week and a half at the beginning of the year where we had PALS every day in order for the children to learn the skills and the processes they needed. After that, we began doing PALS once a week, usually for either 30 or 40 minutes.

2015-04-21 18.40.59 2015-04-21 18.42.04 2015-04-21 18.42.27

 Fuair mé na hacmhainní uilig ó lámhleabhar an mhúinteoir a bhí curtha amach sa phost roimh an chúrsa samhraidh a dhéanamh ar líne. Rinne mé pacáistí do na daltaí ansin. Bíonn siad i gcónaí san áit céanna sa seomra ranga – agus liosta na mbeirteanna ar an mballa in aice leo. I ngach pacáiste tá leabhar léitheoireachta, bileog na bpointí agus na treoracha atá de dhíth. Tá na rialacha agus na treoracha ar an mballa agam chomh maith.

I got all of the pictured resources in the teachers manuals which is sent in the post before the online summer course begins. I then made PALS packages for the students. They are always kept in the same spot in our classroom – with the lists of reading partners on the wall next to them. Each package contains a book, a points sheet and all of the instructions that they require. The rules and the instructions are also on the classroom wall.

2015-04-21 18.43.29

 Baineann siad uilig an-taitneamh as an am seo gach seachtain agus bíonn siad ag súil leis. Toisc go bhfuil siad ag obair le duine éigean atá ar aon leibhéal léitheoireachta leo féin, ní bhíonn éinne ag mothú faoi bhrú agus is féidir leo uilig sult a bhaint as an léitheoireacht. Ní bhíonn orm riamh éinne a cheartú nuair atá PALS ar siúl. Seo cuid acu agus iad ag tabhairt faoi.

They all really enjoy an look forward to this time each week. Because they work with with a partner who is at a similar reading level as themselves, nobody feels under pressure and everybody can really enjoy the reading. I never have to correct any of my students while PALS is happening. Here are a few of them engaged in this peer-assisted reading.

 KODAK Digital Still CameraKODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera

I mbliana léigh siad an tsraith leabhar eachtrúil a scríobh Enid Blyton, Shakespeare for Children agus The Chronicles of Narnia le C.S. Lewis.

This year they’ve read Enid Blyton’s Adventure Series, Shakespeare for Children and The Chronicles of Narnia by C.S. Lewis.

adventureseries shakespere16bks The Chronicles of Narnia

Má tá suim ag éinne sa chúrsa, feicim go bhfuil sé á chur ar fáil arís i mbliana ag CPD College. Is cúrsa ar line é agus tá tuilleadh eolais ar fáil anseo. Tá sé tábhactach le rá nach bhfuil baint ar bith agam le CPD College. Ní hea ach go raibh an cúrsa déanta agam féin anuraidh agus gur bhain mé an-úsáid as. Ní ach mo thuairim pearsanta atá sa trácht bhlaga seo.

If any of you have any of interest in the course, I see that it is available again this year with CPD College. It’s an online course and you can get more information here. It is important that I mention that I have no affiliation with CPD College. I simply took the course myself last year and found it beneficial. This blog post is simply my own personal opinion.

1 Fhreagra amháin

Rangaithe faoi Litearthacht // Literacy

Léamh os ard sna hardranganna // Read-aloud in the senior classes

Male-teacher-reading-to-classBíonn múinteoirí sna bunranganna ag léamh os ard go minic – scéalta deasa, leabhair lán le pictiúir álainne. Baineann na páistí an-sult as na scéalta agus ag an am chéanna tá siad ag foghlaim an-chuid. Ar fáth amháin nó ar fáth eile níl sé chomh coitianta sin go mbíonn leabhair á léamh os ard ag múinteoirí sna hardranganna. Sílim féin gur fiú go mór an léitheoireacht seo a choinneáil suas chomh fada is atá siad sa bhunscoil. Seo cén fáth.

Teachers in the younger classrooms read aloud all the time – nice stories, books full of lovely pictures. The children really enjoy these stories and learn a huge amount at the same time. For one reason or another it is not as common for books to be read aloud on a regular basis by teachers in the older classrooms. I believe that reading aloud is well worth keeping up right throughout primary education. Here’s why.

Go pearsanta, is é an 15 nóiméad díreach i ndiadh am lóin a bhíonn á chaitheamh agam ag léamh do mo Rang 6. Déanaim seo gach uile lá. Tá go leor buntáistí liteartha gur féidir a chur ar fáil do na daltaí tríd leabhair a léamh dóibh sa bhealach seo :

Personally, it’s the 15 minutes directly after lunch time that I spend reading aloud to my 6th class. I do this every single day. There are many literary advantages that I believe I provide my students with by reading to them in this way:

  1. Tá difir idir leibhéal léitheoireachta agus leibhéal éisteachta. Is cuma cén leibhéal léitheoireachta atá ag páiste ar bith sa rang. Is féidir leo uilig éisteacht ar an léibhéal cuí agus mar sin tá litríocht curtha ar fáil dóibh siúd nach bhfuil in ann tabhairt faoi go neamhspleách. Is iontach an comhionannas agus an braistint phobail a chruthíonn seo.

There is a big difference between reading levels and listening levels. It doesn’t matter what reading level any individual child in the class is working at. They can all listen at an appropriate level and, in this way, literature is made available to students who would not be able to engage with it independently. This creates an excellent sense of equality and community that weaker students cannot always otherwise access.

  1. Forbairt Foclóra. Is deis iontach é go mbeadh foclóir sofaisticiúil á chloisteáil ag na daltaí nach mbíonn in úsáid go coitianta sa chaint. Is bealach den scoth é na focail seo a chur os a gcomhair agus iad i gcomhthéacs an scéil.

Vocabulary Development. It’s an excellent opportunity for the students to hear more sophisticated vocabulary that they don’t encounter very often in speech. It’s an invaluable way to present them with these words in the context of a story.

  1. Léitheoireacht mar chaitheamh aimsire a chur chun cinn. Is cúis maith go leor é le léamh os ard go bhfeicfeadh na daltaí an méid taitnimh go mbaineann tú féin as an léitheoireacht. Ní fheiceann gach páiste seo sa bhaile agus, mar sin, an t-aon caidreamh atá acu leis an léitheoireacht ná an obair scoile. Is féidir meon na bpáistí seo a athrú tríd leabhair a léamh nach mbíonn bainteach le scríbhneoireacht nó obair bhaile. Feiceann siad go bhfuil tú ag léamh ar son pléisiúir amháin.

Promoting reading for pleasure. It is good enough reason in itself to read aloud that the students see the amount of enjoyment that you get from reading. Not every child sees this at home and so, the only relationship they have with reading is their school work. It is possible to change the attitudes of these children by reading books to them that have no association with writing or homework. They see that you are reading solely for pleasure.

  1. Seánraí agus údair éagsúla a chur in iúl. Is minic nach mbíonn ár ndaltaí ar an eolas faoin méad atá ar fáil dóibh le léamh. Is fiú go mór leabhair a roghnú le léamh os ard dóibh a chuireann na seánraí éagsúla, údair difriúla agus caractair láidre os a gcomhair. Is minic go mbíonn athléamh á dhéanamh na daltaí arís na leabhair a bhíonn idir láimhe ag múinteoir agus leanann siad ar aghaidh ag léamh saothair eile ón údar chéanna. D’fhéadfadh muid fonn léitheoireachta a chruthú go héasca sa bhealach neamhfhiormiúil seo.

Introducing varioius genres and authors. Very often, our students are simply unaware of the literature that is available to them. It is very worthwhile to choose books to read aloud that introduce the various genres, different authors and strong characters to the students. Very often, my students re-read the books I’ve read to them or they read other books by the same author. We can develop an appetite for literature very easily in this informal way.

  1. Múnlú Léitheoireachta Líofa. Mar mhúinteoirí, is muide uaireanta an t-aon treoir atá ag na páistí ó thaobh litríochta de. ‘Sé an-thábhachtach go mbíonn muid ag taispeáint conas leabhar a léamh os ard. Léimid os ard le líofacht agus le muinín, scileanna go bhfuilimid ag iarraidh go mbeadh á fhorbairt ag na páistí. Tríd tuin agus guthanna a úsáid – tugaimid beocht do na scéalta. Léiríonn muid, tríd an léitheoireacht seo an chaoi go mbíonn difir idir teanga na litríochta agus teanga chumarsáide béil.

Modelling Reading Fluency. As teachers, we are sometimes the only guide to literature that our students have. It is very important that we model how to read aloud. We should read with fluency and confidence, demonstrating the skills that we hope our students will develop. Through tone and the use of voices – we bring the stories to life. We demonstrate this way the differences that exist between the language of literature and oral language.

  1. Deiseanna plé agus díospóireachta a chur ar fáil. Má bhíonn seans ag na daltaí tuairimí a roinnt agus a phlé maidir leis an litríocht mar seo, foghlaimíonn siad go bhfuil níos mó ná idirmhíniú amháin ar an litríocht. Is straitéis iontach é an léitheoireacht os ard na páistí a chur ag smaoineamh go criticiúil.

Providing opportunities for discussion and debate. If students are given the opportunity to share and discuss their opinions on books they will quickly learn that there is more than one interpretation of literature. Reading aloud is an excellent strategy to get the children to engage in higher-level, critical thinking.

  1. Suim na ndaltaí sa léitheoireacht neamhspleách a fhorbairt. Is fíor é – gan trácht ar aois – go léimid na rudaí a chuirtear os ár gcomhair. Is eochair é an léitheoireacht os ard a ligeann isteach go domhain litríochta na daltaí. Nach deis iontach dúinn féin, mar mhúinteoirí, an doras sin a oscailt dár scoláirí.

Increases student’s interest in independent reading. It is true – regardless of age – that we read the things that are made available to us. Reading aloud is a key which allows students to enter the world of literature. Isn’t it an amazing opportunity for us, as educators, to be able to open that door for our students.

Déanaim iarracht réimse leathan leabhair difriúla a léamh dóibh i mo sheomra ranga – idir Ghaeilge agus Béarla, idir clasaicí agus leabhair nua-aimseartha, idir údair Éireannacha agus údair idirnáisiúnta. Seo na leabhair éagsúla atá léite agam i mbliana le Rang 6.

I always endeavour to read a wide variety of different books in my classroom – both Irish and English, both classics and modern writings, both Irish and international authors. Here’s a list of the various books that I have read aloud to my 6th class this year.

Leabhar - An Taistealaí

An Taistealaí le Ré Ó Laighléis

Leabhar - Adrian Mole

The Secret Diary of Adrian Mole, Aged 13 ¾ by Sue Townsend

Leabhar - My Sister Lives on the Mantlepiece

My Sister Lives on the Mantlepiece by Annabel Pitcher

Leabhar - Faoin Sceach Gheal

Faoin Sceach Gheal le Marita Conlon McKenna

Leabhar - The Cinnamon Tree

The Cinnamon Tree by Aubrey Flegg

Leabhar - Paper Towns

Paper Towns by John Green

Leabhar - I am David

I am David by Anne Holm

Leabhar - An Leon, an Bandraoi agus an Prios Éadaigh

An Leon, An Bandraoi agus An Prios Éadaigh le C.S. Lewis

Leabhar - The Twelfth Day of July

The Twelfth Day of July by Joan Lingard

Leabhar - Daideo

Daideo le Áine Ní Ghlinn

Leabhar - Northern Lights

Northern Lights by Philip Pullman

Leabhar - Dúnmharú ar an Dart

Dúnmharú ar an Dart le Ruaidhrí Ó Báille

Leabhar - The Age of Miracles

The Age of Miracles by Karen Thompson Walker

wonder

Wonder by R J Palacio

rollofthunder

Roll of Thunder Hear my Cry by Mildred D. Taylor

Save

Freagraí: 2

Rangaithe faoi Litearthacht // Literacy