Cartlanna Míosa: Aibreán 2015

Léirmheas ar úrscéal Béarla ‘The Custodian’ scríofa ag D.A. O’Connor agus foilsithe ag educate.ie // Review of English Novel ‘The Custodian’ written by D.A. O’Connor and published by educate.ie

photo 1

Chríochnaigh mé le déanaí ag tabhairt faoin úrscéal Béarla seo a léamh le Rang 6. Bhain siad uilig an-sult as agus mar sin, agus muid uilig ag cur leabharliostaí le chéile ag an am seo den bhliain, ní fhéadfainn gan é a roinnt libh. Scríofa ag D.A. O’Connor, is scéal suimiúil, nua-aimseartha é ‘The Custodian’ atá lán le rúndiamhair, greann agus teannas. Clúdaithe sa scéal ná an-chuid ábhar agus topaicí atá oiriúnach do pháistí ar an aois seo. San áireamh ná an cibearbhulaíocht, an dúlagar, sábháltacht idirlíne, fadhbanna clainne, fuadach agus go leor eile. Chomh maith leis sin tá gnéithe stairiúla ag baint leis an scéal agus go leor grinn. Bhí na daltaí i gcónaí ag súil leis an gcéad caibidil eile a léamh – fiú iad nach mbeadh de ghnáth díograiseach faoin léitheoireacht – agus ag druidim go deireadh an scéil bhí cuid mhaith dóibh théis léamh ar aghaidh sa bhaile.

I recently finished reading this English novel with my 6th class. They all thoroughly enjoyed it, and so as we are all compiling booklists at this time of the year, I felt I had to share it with you all. Written by D.A. O’Connor, ‘The Custodian’ is an interesting, modern story, that is filled with mystery, humour and suspense. The story covers many subjects and topics which are written to suit children of this age group. Included are, cyber-bullying, depression, internet safety, family problems, kidnapping and lots more besides. As well as this there are historical elements in the story and plenty of humour. My students were always looking forward to reading the next chapter – even those who normally wouldn’t be enthusiastic readers – and as we neared the end of the story, quite a few had read ahead at home.

photo 2

 

Mar is eol dúinn uilig – tá sé tábhachtach go mbíonn leabhair suimiúl chun suim na bpáistí a choinneáil. Ach tá sé díreach chomh tábhachtach go mbíonn gníomhaíochtaí oiriúnacha agus fiúntacha bunaithe ar leabhar ionas gur féidir staidéar a dhéanamh air i gceart agus chun uasmhéadú a dhéanamh ar an bhfoghlaim. Tá leabhar oibre le dul leis an úrscéal seo atá thar barr. Gníomhaíochtaí éagsúla atá istigh ann bunaithe ar gach uile caibidil sa leabhar (23 caibidil atá ann san iomlán). Ceisteanna simplí faoin scéal, rudaí le phlé, díospóireachtaí, obair foclóra, taighde stairiúil, stiallchartúin le tarraingt, crossfhocail, cuardach focal, gníomhaíochtaí drámaíochta agus go leor eile.

As we all know well – it’s important that a book is interesting in order to keep the children engage. However, it is equally important that we engage them in suitable, meaningful activities based on the book so that they can study it properly and maximise learning. There is an excellent workbook which accompanies this novel. It contains various activities based on each individual chapter (there are 23 chapters in total). Simple comprehension question, discussion stimuli, debates, dictionary and word work, historical research projects, comic strips to draw, crosswords, wordsearches, dramatical activities and much more.

photo 3   photo 4

Seo an chéad bhliain go raibh na leabhair seo againn sa scoil. Tá siad foilsithe ag educate.ie agus cheannaigh muid 30 cóip ag tús na bliana. Tá an leabhair oibre ar an leabharliosta againn. Tá sé tábhachtach le rá nach bhfuair mé rud ar bith saor in aisce agus níl fiú a fhios ag na foilsitheoirí faoin léirmheas seo. Is mo thuairim féin, go pearsanta agus go profisiúnta atá anseo ina iomlán. Mholfainn an leabhar seo d’aon mhúinteoir Rang 6.

This is the first year that we’ve had this novel in the school. It’s published by educate.ie and we bought 30 copies at the beginning of the year. The workbook is on the 6th class booklist. It is important to say that I did not receive anything free of charge and the publisher is unaware of this review. This is entirely my own personal and professional opinion. I would recommend this book to any 6th class teacher.

Freagra

Rangaithe faoi Litearthacht // Literacy

Ag déanamh Stáisiúin Aimsire // Making a Weather Station

KODAK Digital Still CameraBhain mo Rang 6 an-sult as na ceachtanna seo OSIE cúpla seachtain ó shin. Bhíomar ag díriú isteach ar an aimsir sna hábhair uilig agus bhí siad an-tógtha leis an stáisiúin aimsire a chur le chéile. Is tionscnamh seo a rinne muid thar seachtain iomlán – níor tharla sé in aon ceacht amháin.

My 6th Class really enjoyed these SESE lessons a couple of weeks ago. We were focusing on the weather across all of the subjects and they were all very interested and involved in constructing this weather station. This was a project that we completed over the course of a week – it didn’t happen all in one lesson.

KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera

Ar an gcéad dul síos chuir mé iad ag obair i gcúig ghrúpa – cúigear nó seisear i ngach grúpa. Thóg muid amach na taibléidí agus thosaigh siad ag déanamh taighde. Cé go raibh muid i ndiadh plé ghairid a bheith againn – bhí orthu dul ag fiosrú céard a bhíonn in stáisiúin aimsire, cén fáth, cén bealach go n-oibríonn sé, agus dár ndóigh, cén chaoi ceann a dhéanamh. Bhí ionstraim aimsire ag gach grúpa. Bhí orthu liostaí a dhéanamh den fearas a bhí de dhíth acu, plean a dhéanamh agus an fearas a thabhairt isteach ar scoil – rud nó dhó le tabhairt isteach ag gach éinne. Don chuid is mó is rudaí simplí a bhí i gceist, rudaí a bheadh sa bhaile acu cheanna féin. An t-aon rud gur thóg mé isteach mé féin ná an alcól a bhí de dhíth don teirmiméadar.

Firstly, I organised them into five working groups – five or six students in each group. We took out the tablets and they began to research. Although we had engaged in a brief, general discussion previously – they needed to find out what a weather station consists of, why so, what way things work, and of course, how to make each element. Each group was assigned a different weather instrument. They needed to make lists of the equipment they needed, make a plan and then bring in the various equipment – one or two items each. For the most part it was simple items that were required, things that they would have at home already. The only thing that I brought in myself was the rubbing alcohol that was needed for the thermometer.

KODAK Digital Still Camera  KODAK Digital Still Camera

Ansin, bhí siad in ann na huirlisí éagsúla a dhearadh agus a chur le chéile – ag leanúint na treoracha a bhí faighte acu féin ar line. Bhí na huirlisí seo a leanas againn :

Tomhasaire Gaoithe – Léiríonn seo luas na gaoithe

Eite Gaoithe – Léiríonn seo treo na gaoithe

Méadar Báistí – Léiríonn seo an méid báistí a thiteann

Baraiméadar – Léiríonn seo brú aeir

Teirmiméadar – Léiríonn seo an teocht

Then, they were able to begin designing and constructing the various instruments – following the instructions that they’d found themselves online. We soon had the following instruments :

Anenometer – This measures wind speed

Wind Vane – This measures wind direction

Raing Gauge – This measures rainfall levels

Barometer – This measures air pressure

Thermometer – This measures the air temperature

KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

Chuir muid ár stáisiúin aimsire le chéile sa spás oscailte atá díreach taobh amuigh dár seomra ranga agus chuireamar lipéid ar na gnéithe éagsúla. Is féidir linn é a fheiceál ón bhfuinneog agus táimid faoi láthair á sheiceáil gach lá agus ag coinneáil taifid ar luas na gaoithe, treo na gaoithe, leibhéil báistí, brú aeir agus teocht aeir.

We put our weather station together in an open space just outside our classroom and we labelled the various elements. We can see it from the window and we are currently checking it daily and recording changes in wind speed, wind direction, rainfall levels, air pressure and air temperature.

KODAK Digital Still Camera

Freagra

Rangaithe faoi OSIE // SESE

Slán le Rang 6 // Goodbye to 6th Class

graduation3‘Sé an am sin den bhliain arís – rudaí ag tosú ag druidim go críoch. Ach go háirithe d’éinne eile agaibh atá ag múineadh Rang 6 , is am sórt aisteach é. Níl na páistí cinnte an bhfuil siad ag iarraidh fanacht nó fágáil agus níl muid féin cinnte, dár ndóigh, an bhfuil muid ag súil le slán a rá agus iad a chur amach ar bhóthar an tsaoil, nó an b’fhearr linn iad a choinneáil linn ar feadh tréimhse eile. Tá caidreamh iontach agam leis an rang atá agam i mbliana agus táim lán cinnte go mbeadh deora an oíche sin, ag deireadh Mí an Mheitheamh – agus mo pheataí ag fágáil slán. Is rud nua go leor dúinne é seo, sa scoil ina bhfuil mé. Sin toisc go bhfuil an scoil théis a bheith ag fás agus ní raibh riamh níos mó ná deichniúr againn i Rang 6 – go dtí seo. Tá rang iomlán ag fágáil i mbliana. Shíl mé go mbeadh sé deas ár bplean don oíche a roinnt libh agus seans mhaith go mbeadh smaointe eile agaibhse go bhfuil taithí agaibh.

It’s that time of year again – and things are beginning to draw to close. Especially for any others of you teaching 6th Class, it’s a strange time. The children are unsure as to whether they want to stay or go and we ourselves aren’t sure, indeed, whether or not we’re glad to see them off on their life’s road, or whether we’d prefer to hold on to them for a little longer. I have a great relationship with the class I have this year and I’m absolutely certain that there’ll be tears that night, at the end of June – and my little pets saying goodbye. This is still a very new event for us, in the school I teach in. This is because the school has been growing and we have never had more than ten children in 6th class – until now. We have an entire class leaving this year. I thought it would be nice to share our plans for the night with you all, and I’m hopeful that some of you might have experience or ideas to share.

.graduation2

1. Tárlóidh sé ar oíche éigean sa seachtain deirneach den bhliain. Beidh cuireadh faighte ag na páistí ar fad ó Rang 6, a dtuismitheoirí agus na múinteoirí uilig chomh maith. Ní bhíonn orthu na héadaí scoile a chaitheamh agus is seans é dóibh ghléasadh suas.

1. It will happen on one of the evenings during the last week of school. All of the children in 6th class will be invited, along with their parents and all of the teachers. They won’t have to wear their uniforms and it’s a chance for them all to dress up.

2. Beidh cur i láthair ghairid réidh ag an bpríomhoide. Labhróidh sí faoin stair atá ag na páistí seo sa scoil, eachtraí a tharla go gcuimhníonn muid orthu, agus beidh go leor griangrafanna againn a bhí glactha thar na blianta.

2. The principal will give a short presentation. She’ll speak about the children’s history in the school, events and incidents that we all remember and there will be plenty of photographs to show from over the years.

3. Fágfaidh muid na griangrafanna ar an scaileán fad is atá gach duine ag ithe. Beidh dinnéar agus milseog ag gach duine. Faigheann muid an bia isteach ó bhialann áitiúil agus eagraíonn Coiste na dTuismitheoirí daoine le chabhrú ar an oíche.

3. We’ll leave the photographs on the screen while everybody is eating. There’ll be dinner and dessert for everyone. We have the food brought in from a local restaurant and the Parent’s Committee organise for people to help serve it on the night.

4. Ansin, beidh seans ag gach páiste teacht suas ar an árdan. Idir mé féin agus an príomhoide, labhróidh muid faoi gach páiste chun iad a mholadh. Tá Gradaim le bronnadh orthu réidh againn, agus chomh maith le sin gheobhaidh gach duine dóibh t-léine, agus eochair USB ar a bhfuil na griangrafanna uilig agus ailt nuachtáin fuathu.

4. Then, we’ll call each child up onto the stage individually. Myself and the principal will talk about each of them to praise them. We have Awards ready to present them all with, and they will also each be given a t-shirt and a USB key containing all of their photos and the newspaper articles about them.

5. Roimh críoch a chur leis an oíche tá na páistí iad féin chun scannán ghairid a léiriú – déanta acu féin. Tá siad cheanna féin á phleanáil eatarthu féín! Beidh siad cinnte ag spriocadh as na múinteoirí éagsúla (i mbealach spraíúil dár ndóigh J) agus ag léiriú teachtaireachtaí faoin am a chaith siad linn.

5. Before the evening ends, the children are going to present a short video – that they’re making themselves. They’re already planning it among themselves! I’ve no doubt that they’ll be joking about the various teachers (in a playful way of course J) and leaving visual messages about the time they’ve spent with us.

graduation

Ba cheart go mbeadh tráthnóna álainn againn agus go mbeadh na páistí in ann a ngnóthachtálacha éagsúla a roinnt lena dtuismitheoirí chun iad a chéiliúradh i mbealach cáirdiúl, neamhfhiormiúl. Agus ag an deireadh thiar thall céard is féidir liom a rá? Beidh mé iontach brónach iad a fheiceáil ag imeacht……

It should be a lovely evening where the children can share their various successes with their parents and celebrate them in a friendly, informal way. And who am I kidding? I’ll be terribly sad to see them go……

Gradaim Dheireadh na Bliana as Gaeilge // End of Year Awar

Tá na teastais uilig a bheidh in úsáid agam (30 gradam éagsúla) ar fáil anseo i mo Siopa TpT.

All of the certificates that I’ll be using (30 different awards) are available here from my TpT Store.

Freagra

Rangaithe faoi Searmanais Scoile // School Ceremonies

Gaeilge sa chlós – conas na páistí a spreagadh // Gaeilge in the yard – how to encourage the children.

Bíonn fadhbanna i gcuid mhór Gaelscoileanna sa chlós – go mbíonn na páistí ag labhairt as Béarla le chéile nuair a shíleann siad go bhfuil an seans acu. Sa scoil ina bhfuil mé ag múineadh níl a leithéid d’fhadhb ann. Is fíor fíor annamh go mbíonn Béarla le chloisteáil agus ba bhreá liom a roinnt libh cén chaoi go spreagann muid na páistí an méid iarrachta sin i gcónaí a choinneáil suas. D’fhéadfadh seo a bheith ar siúl i nGaelscoil nó fiú in aon scoil eile – chun an Ghaeilge neamhfhiormiúl a chur chun cinn. Ní mise, ach ceann do mo chomhghleacaithe iontacha, a chur tús leis na ‘Cártaí Gaeilge’ seo. Smaoineamh amach is amach simplí – agus amach is amach éifeachtach!

Many Gaelscoileanna have problems in the yard – that the children use English when they think that they can get away with it. In the school I teach in this problem does not exist. It is only very very rarely that English is heard and I would love to share with you how we go about encourage the children to keep their level of effort from slipping. This will work in a Gaelscoil or indeed in any other school – to promote and develop informal Gaeilge. It wasn’t me, but one of my amazing colleagues, who came up with our ‘Cártaí Gaeilge’. A really simple idea – but a really effective one.

photo 1

Cártaí beaga – lánaithe agus gearrtha amach. Scríofa orthú ná ‘Gaeilge den Scoth’, ‘Is Gaeilgeoir mé’ agus ‘Gaeilge chruinn’. Bíonn cártaí ag gach múinteoir a bhíonn ar an gclós. Tugann na múinteoirí amach na cártaí agus tá spriocanna difriúla ag gach aoisghrúpa. Faigheann na naíonáin bheaga cártaí i ndiadh Gaeilge a úsáid in aon bhealach agus faoin am go bhfuil siad in Rang 5/6 caithfidh Gaeilge chruinn a bheith in úsáid acu chun cártaí a fháil.

Small cards – laminated and cut out. They have ‘Gaeilge den scoth’, ‘Is Gaeilgeoir mé’ and ‘Gaeilge chruinn’ written on them. Each teacher has a small bundle with them while an yard duty. Teachers give out the cards and each age group have different objectives. The junior infants get cards for speaking as Gaeilge in any way and by the time the children are in Rang 5/6 the must demonstrate good vocabulary and correct grammar in order to get their cártaí.

photo 3

Ansin, gach Aoine ag an tionóil, glacann muid cuntas den méad cártaí a bhailigh gach rang. Bíonn na páistí i gcónaí an-bhródúil nuair a bhíonn go leor faighte acu. Ansin, gach téarma, buann rang amháin turas babhlála.

Then, each Friday at assembly, we record the amount of cards collected by each class that week. The children are always so proud when they’ve gathered lots. Then, each term, one class wins a bowling trip.

photo 2 photo 3    photo 4

Tárlaíonn rud amháin sa bhreis díreach le linn Seachtain na Gaeilge. Bíonn roinnt cártaí ann go bhfuil réalta ar chúl. Má bhfaigheann páiste ceann dóibh buann siad duais agus bíonn seans acu dul go dtí an oifig chun a d(h)uais a phiocadh suas.

We add one extra element during Seachtain na Gaeilge. Some of the cards have stars on the back. If a child gets one of these cards they win a spot prize and get the glory of a trip to the office to choose their prize.

photo 2Bainigí triail as – agus inis dom cén chaoi go n-éiríonn libh! Tá na cártaí iad féin ar fáil – saor in aisce – anseo.

Give it a go – and let me know how you get on. The cards themselves are available – free of charge – here.

1 Fhreagra amháin

Rangaithe faoi Litearthacht // Literacy

Pointíleachas // Pointillism

Seo ceacht ealíne deas simplí atá díreach déanta agam le Rang 6, ag díriú isteach ar an bpointíleachas. Thosaigh muid ag breathnú ar, agus ag plé, ‘The Seine and la Grande Jatte’ déanta ag an ealaíontóir Bheilgeach, George Seurat.

Here’s a fairly simple visual arts lesson I’ve just done with 6th class, with a focus on pointillism. We began by discussing ‘The Seine and la Grande Jatte’ by Belgian artist, George Seurat.

Georges_Seurat_026

Tharraing siad an imlíne ar dtús le peann luaidhe. Ansin, thug mé dóibh samplaí péint – ionas go mbeadh na dathanna uilig acu – agus d’úsáid siad pollairí chun ciorcail bheaga a ghearradh amach. Labhair muid faoin tábhacht a bhaineann le dathanna dorcha agus geala a úsáid le chéile.

They drew the outline first, with pencil. Then I gave them paint samples – to take in all of the colours – and they used hole punchers to cut out  small circles. We discussed the importance of using different shades of colours together.

KODAK Digital Still Camera             KODAK Digital Still Camera

D’úsáid na páistí gliú ansin chun na ciorcail bheaga a ghreamú ag an ealaíon. D’úsáid cuid acu a méara, d’úsáid cuid acu bun pinn, agus cuid eile bun scuab péint. Ghlac sé am ach tasc suaimhneach a bhí ann. Chuireamar an DD d’ár gceol cóir ar siúl agus chan siad leis fad is a bhí siad ag obair.

The children then used glue to stick the miniature circles to their artwork. Some used their fingers, some used the end of a pen, others the reverse end of a paintbrush. It took time but was quite a calming activity. We played the CD of our choir pieces in the background and they all sang along.

KODAK Digital Still Camera                    KODAK Digital Still Camera

Chun iad a chríochnú, chuir siad imlíne dubh leis ionas go seasfadh amach na cruthanna agus siad an sásta leis na ‘torthaí’ go bhfuair siad. Seo ceann nó dhó.

To finish them, most added a black outline so that the shapes would be clear and they were all very happy with the ‘fruits’ of their labours. Here’s one or two.

KODAK Digital Still CameraKODAK Digital Still CameraKODAK Digital Still CameraKODAK Digital Still Camera

Freagra

Rangaithe faoi Ealaín // Art

Fáilte go Réalta Ranga!

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Fáilte go dtí an blag múinteoireachta Éireannach nua seo. Tá mé ag súil go mbeadh an blag seo úsáideach d’aon múinteoir ar bith, ach go háirithe go gcuirfidh sé smaointe, spreagadh agus acmhainní ar fáil d’éinne atá ag múineadh sna céadta Gaelscoileanna timpeall na tíre seo. Uaireanta, bíonn sé fíor-dheacair teacht ar acmhainní ranga atá i nGaeilge ach ba bhreá liom sin a fheiceáil ag athrú. D’oscail mé siopa ar TpT agus de réir a chéile cuirfidh mé réimse leathan acmhainní ar fáil. Tabhair cuairt ar an siopa anseo.

Tháinig mé déanach ag an múinteoireacht, i ndiadh roinnt blianta a chaitheamh ag obair san earnáil neamhbhrábúis. Go dtí seo tá mé théis dhá bhliain a chaitheamh leis na naíonáin bheaga agus tá me faoi láthair ag druidim go deireadh na bliana le Rang 6. Tá mé ag súil go mór le mo thaithí agus mo chuid smaointe a roinnt libh uilig. Le bhur dtoil, sínigí suas chun an blag seo a leanúint agus aimsigí ar Facebook agus ar Pinterest mé chomh maith.

Welcome to this new Irish teaching blog. I hope that it will be useful to any teacher at all, but especially that it will provide ideas, inspiration and resources to anyone who is teaching in the hundreds of Gaelscoileanna around the country. Sometimes, it can be very difficult to find teaching resources in Irish and I would love to see that changing. I’ve opened a TpT store (TeachersPayTeachers) and over time I will provide a wide range of resources there. You can visit that store here.

I came late to teaching, after spending a number of years working in the non-profit sector. So far, I’ve spent two years with Junior Infants and I am currently nearing the end of a year with Rang 6. I am very much looking forward to sharing my experience and my ideas with you all. Please, subscribe to this blog and be sure to find me on Facebook and on Pinterest too.

 

Freagra

Rangaithe faoi Uncategorized